A A A

Praca z plikami

Eksport dokumentów
Dzięki zastosowaniu nowych i ulepszonych filtrów eksportowych, można w wygodny sposób współpracować z innymi komputerami, oraz przesyłać dane w różnych formatach.


Eksportowanie dokumentów do plików RTF
Dokumenty wszystkich programach firmy Mackichan Software Inc. można zapisać jako pliki o rozszerzeniu Rich Text Format (RTF). Dzięki temu współpraca z innymi komputerami nie znajdującymi się w środowisku TEX jest uproszczona.
Wynikowy plik RTF zawierający wyrażenia matematyczne przedstawione w postaci MathType można oglądać w programie Microsoft Word ® (MS) nawet, jeżeli edytor równań nie jest częścią instalacji. W przypadku kiedy Equation Editor MS został zainstalowany, można wtedy edytować dowolne matematyczne obiekty w RTF typów MathType.
Plik może być również przedstawiony w trybie projektu.

Odczytywanie MathType z plików RTF
W wersji 6.0, można otwierać i odczytywać równania MathType z plików RTF jeżeli zostały zaimportowane w programach Scientific WorkPlace/Word/ NoteBook. Równania są konwertowane na język LATEX.


Tworzenie plików HTML
Kiedy eksportowany jest dokument z Scientific WorkPlace/Word/NoteBook do HTML, program umieszcza wszelkie obiekty graficzne dołączone do pliku w podkatalogu. Programy MacKichan Software Inc. w poprawny sposób transformują tabele o określonych rozmiarach do HTML i zachowują formaty obrazów w Cascading Style Sheet (CSS). Dzięki eksportowi HTML, można udostępnić wykonane obliczenia i wykresy różnym komputerom przez łącze Internetowe.

Eksport jako MathML.
Przy eksporcie do HTML, można zapisać pliki z zapisanymi obliczeniami jako MathML lub jako graficzne. Należy przy tym jednak pamiętać, ze nie wszystkie przeglądarki HTML mogą odczytywać język MathML.


Tworzenie plików PDF.
Programy Scientific WorkPlace/Word pozwalają na zapisywanie plików w formacie PDF przez przetworzenie dokumentów przez PDFLATEX, który automatycznie wstawia teksty i grafiki do tworzonego pliku.

Proces PDFTEX dla plików zawierających grafikę.
Do tej pory trudne lub niemożliwe było użycie PDFTEX do większości plików graficznych. Przed przetworzeniem dokumentu z pomocą PDFLATEX, wersja 6.0 programu Scientific WorkPlace/Word konwertuje grafikę w dokumentach do formatów, które mogą być przetworzone w procesie PDFLATEX.

Zachowanie odniesień LATEX w plikach PDF.
Jeżeli do dokumentu zostanie dodany pakiet hyperref, wtedy każde odniesienie w dokumencie Scientific WorkPlace/Word zostanie przekonwertowane na odnośnik w czasie składania tekstu z pomocą PDFLATEX. Pakiet rozwija możliwości zastosowania odnośników oraz referencji. Dodatkowo, PDFLATEX w pełni odwzorowuje i dodaje odnośniki spisu treści, obrazków oraz znaczników hierarchicznych w wynikowym pliku PDF.

Możliwość użycia pakietów LATEX PostScript.
Jeżeli z dokumentów Scientific WorkPlace/Word zostanie utworzony plik PDF, można użyć zaawansowanych pakietów LATEX takich jak pakiet rotate.


Materiały dodatkowe i szablony

Możliwość użycia rozwiniętych sposobów edycji.
Nowe wydanie "Creating Documents with Scientific WorkPlace & Scientific Word Version 6" dostarcza więcej informacji dotyczących edycji z użyciem pakietów LATEX. Dzięki tym informacjom można nauczyć się sposobu określenia parametrów edycji wewnątrz programu, aby uzyskać wymaganą ostateczną postać dokumentu.

Galeria szablonów dokumentów.
Możliwe jest podglądnięcie przykładowych dokumentów dla każdego szablonu (shell) jako plik PDF pod adresem "A Gallery of Document Shells for Scientific WorkPlace and Scientific Word". Można użyć dostępnych materiałów w celu odpowiedniego dobrania szablonu.

Szablony dokumentów posiadających specjalne znaki.
Wersja 6.0 programów MacKichan Software Inc. zawiera szablony dokumentów stworzone w językach różnych od angielskiego, włącznie z niemieckim, japońskim, chińskim i rosyjskim. Scientific WorkPlac/Word w połączeniu z TrueTEX, wspomaga międzynarodowy układ edycji Lambda.


Obliczenia

Obliczenia wykonane z pomocą MuPAD.
W Scientific WorkPlace/NoteBook można wykonywać obliczenia bezpośrednio w dokumencie dzięki systemowi obliczeń algebraicznych MuPAD.

Nowe opcję MuPAD.
Zaktualizowane jądro systemu MuPAD 5 jest ulepszoną wersją MuPAD dostępnego we wcześniejszych odsłonach programów. Wyposażono je w:
  • rozwinięte opcje kreślenia 2D oraz 3D,
  • dodatkowe możliwości związane z obiektami ODE,
  • powiększone podmenu Rewrite,
  • oraz udoskonalone operacje upraszczania Simplify.

Obliczenia z pomocą MathType w plikach RTF.
Jeżeli w Scientific WorkPlace/NoteBook zostanie otwarty plikRTF zawierający równania MathType, program przekonwertuje je do formatu LATEX

Użycie ulepszonego Exam Builder.
Wersja 6.0 Exam Builder jest w pełni kompatybilna z MuPAD. Wydrukowane schematy mogą być ponownie wczytane w taki sam sposób jak inne dokumenty bez straty ich matematycznych definicji. Aplikacje Exam Builder utworzone na wcześniejszych wersjach zarówno Maple lub MuPAD działają poprawnie w wersji 6.0.