Uwaga: Wycofanie programu

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 program MapViewer został wycofany ze sprzedaży przez producenta. Producent proponuje stosowanie innego programu ze swojego pakietu, czyli programu Surfer i to ten program będzie kontynuowany przez producenta jako m.in. pakiet do tworzenia map, ich analizy i przygotowywania wizualizacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu Surfer pod adresem www.surfer.net.pl

MapViewer ®
Produkt firmy Golden Software,Inc.
Witamy na stronie polskiego dystrybutora programu.

MapViewer jest wydajnym programem do tworzenia map tematycznych, odwzorowań i analizy przestrzennej. Program umożliwia użytkownikowi wizualizację i analizowanie danych zawierających topografię terenu w celu poprawienia i uwydatnienia końcowego efektu pracy jakim jest prezentacja graficzna danych geograficznych. Program jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców, począwszy od pracowników naukowych i małej przedsiębiorczości kończąc na dużych korporacjach i agencjach rządowych.

Wizualizacja danych geograficznych.

Mapy tematyczne są prostą drogą do wizualizacji geograficznego rozkładu danych. Potencjał programu MapViewer umożliwia tworzenie atrakcyjnych prezentacji graficznych. MapViewer w dużym stopniu umożliwia efektywne zarządzanie i jej wszechstronny rozwój.
Map tematyczna może być wykonana, za pomocą licznych metod zawartych w programie MapViewer, a dodatkowe narzędzia i techniki edycyjne pozwalają zwiększyć jakość uzyskanej prezentacji graficznej. Narzędzia rysujące pozwalają w łatwy sposób podświetlić interesujący obszar, powiększyć go, dzięki czemu można skupić uwagę na korekcie szczegółów. Mapy mogą być wykonane z użyciem jednej z 29 technik rzutowania kartograficznego. Za pomocą kilku kliknięć myszki mapę można zaopatrzyć w legendę, skalę czy linie siatki kartograficznej.


Co to jest mapa tematyczna?

Mapą tematyczną jest każda wizualizacji na tle mapy pewnego parametru, który charakteryzuje obszary i elementy mapy. Obiektami mapy tematycznej są na ogół obszary, ale mogą nimi być też obiekty liniowe czy punktowe. Podstawowym warunkiem utworzenia mapy tematycznej jest powiązanie obiektów mapy z danymi liczbowymi, które przechowywane są w wewnętrznym arkuszu danych. Mapa tematyczna może pokazywać wielkości liczbowe powiązane z obszarem (np. sprzedaż określonych produktów w poszczególnych województwach), parametry związane z obiektami liniowymi (np. rozkład zanieczyszczeń wzdłuż koryta rzeki) lub wielkości parametrów w określonych punktach.

Jak pracuje MapViewer?

Aby stworzyć mapę tematyczną konieczne są dwa składniki: arkusz z danymi liczbowymi oraz mapa bazowa zawierająca obszary, obiekty liniowe i punkty, którym nadano stosowne identyfikatory.


Dane liczbowe w arkuszu powiązane są z obiektami mapy dzięki unikalnym identyfikatorom. Zmiana danych liczbowych przenosi się automatycznie na mapę tematyczną.

Zestaw map bazowych i danych geograficznych

MapViewer posiada wbudowany zestaw map bazowych. Można importować dane z zewnętrznego źródła lub kreować własne. Program pozwala w łatwy sposób korygować przebieg granic mapy bazowej przez dodawanie nowych linii granicznych oraz łączenie, dzielenie, kasowanie linii istniejących.

Pliki i dane dołączone do programu MapViewer zawierają granice wszystkich państw świata. Jako dodatek do programu MapViewer można zakupić mapę Polski z aktualnym podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy. Do mapy wprowadzono dane dotyczące kodowania obszarów według klasyfikacji GUS.

Operacje na danych:

Wewnętrzny arkusz programu MapViewer pozwala wykorzystać szereg typowych operacji na danych liczbowych. Pozwala między innymi:

  • wprowadzać, edytować, sortować, drukować i zapisywać dane
  • importować dane z następujących formatów: XLS, SLK, WK4, WK3, WK1, WKS, WRK, WR1, CSV, TXT, DAT, BNA, BLN, DBF, MDB, DB
  • zapisywać arkusz w formatach: XLS, SLK, CSV, TXT, DAT BNA, BLN
  • korzystać z wielu arkuszy z pojedynczego pliku MS Excel.
Arkusz pozwala wyliczać parametry statystyczne określonej grupy danych oraz wykonywać operacje kolumnowe włącznie z zastosowaniem wbudowanych funkcji matematycznych do przekształceń kolumnowych.

W zakresie formatowania parametrów komórek program umożliwia zmianę szerokość kolumny i wysokość wiersza, koloru tła oraz formatu tekstu w komórce.

Zaawansowana analiza przestrzenna

MapViewer jest zaprojektowany aby wspomagać analizę danych geograficznych. Program posiada narzędzia do uzyskiwania informacji z opracowanej mapy (np. odległości pomiędzy dwoma punktami). Można projektować strefy buforowe i selekcjonować obszary ze względu na określone kryteria. MapViewer umożliwia wstawianie "hiperłączy" do stron WWW, plików multimedialnych i innych dokumentów. Zaletą programu jest szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji za pomocą kliknięcia myszką.

Organizowanie informacji

Zaawansowana technika tworzenia wielowarstwowych struktur w połączeniu z oknami trzech managerów edycji parametrów pozwalają skutecznie i wydajnie zarządzać wszystkimi danymi, tworząc środowisko edycji map o dużych możliwościach. Modelowania wielowarstwowe programu MapViewer pozwala na oddzielenie różnych map i elementów oraz grupowanie ich w oddzielnych warstwach.
Okna managerów gwarantują łatwy dostęp do obiektów mapy. Manager warstw pozwala poruszać się między poszczególnymi warstwami, ukrywać lub wyświetlać warstwy, zmieniać warstwę aktywną i blokować modyfikowanie warstwy. Manager właściwości obiektów pozwala na łatwy przegląd i edycję parametrów każdego elementu mapy.

Automatyzacja

Program MapViewer posiada wbudowany język skryptowy, co umożliwia automatyzację wizualizacji. Program może współpracować z Golden Software Scrypter, Visual Basic, Visual C++ lub z każdym innym programem obsługującym mechanizm OLE Automation, włączając arkusz kalkulacyjny Excel i bazę danych Access. Wszystkie powtarzające się zadania można bardzo szybko wykonywać za pomocą kliknięcia myszką.

Obsługiwane formaty map:

Formaty importowane:

GSB, DXF, DLG, LGO, LGS, GSI, GSM, BNA, BLN, PLT, EMF, WMF, CLP, MIF, SHP, USGS SDTS (DDF), E00, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, DCX, EPS, JPG, PCT, PNG, GIF

Formaty eksportowane:

EMF, DXF, MIF, SHP, BNA, BLN, GSB, WMF, CLP, CGM, GSI, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, WPG, PNG, JPG, PCT, DCX, GIF

Pobierz ulotkę o programie: