A A A


PGI 2018 wersja 18.4:

 • kompilator PGI C++:
  • zdolność do współpracy z GNU do wersji GCC 7.2
  • częściowe wsparcie dla C++17, łącznie z funkcjonalnością:
   • strukturalne powiązania
   • instrukcje wyboru z inicjalizatorami
   • instrukcje warunkowe czasu kompilacji, to jest constexpr if
   • wyrażenia składane
   • zmienne inline
   • wyrażenia lambda w constexpr
   • przechwytywanie lambd wskaźnika *this poprzez wartości
   • implementacja funkcji __builtin_return_address oraz __builtin_return_address
  • poniższe funkcjonalności nie są już wspierane:
   • dedukcje szablonów klas
   • automatyczne szablony parametrów
   • gwarantowane ominięcie kopii
  • współpraca kompilatora C++ oraz OpenACC:
   • tabele o zmiennej długości są niewspierane w klauzulach danych OpenACC; nie są częścią standardu C++
   • zmienne typu klasa, wymagające konstruktorów i destruktorów nie zachowują się poprawnie, kiedy pojawiają się w klauzulach danych
   • wyjątki nie są przechwytywane w obszarach obliczeniowych
   • zmienne klasowe nie są w pełni wspierane w klauzuli use_device konstrukcji host_data

 • kompilator PGI Fortran:
  • poprawione wsparcie debuggowania języka Fortran
  • zmiana sposobu, w jaki kompilator PGI obsuguje inicjalizację deskryptorów tabel: każdy program skompilowany za pomocą kompilatora Fortran 2003 musi być rekompilowane za pomocą PGI 18.1

 • OpenMP:
  • kompilator PGI Fortran, C, C++ wspiera OpenMP 3.1 na wszystkich platformach
  • wsparcie większości funkcjonalności OpenMP 4.5, z wyjątkiem poniższych ograniczeń:
   • konstrukcja declare simd jest ignorowana
   • klauzula simd w konstrukcji ordered jest ignorowana
   • klauzule depend oraz priority konstrukcji task nie są wspierane
   • klauzule linear, schedule oraz ordered konstrukcji loop nie są wspierane
   • dyrektywa declare reduction jest niewspierana
  • zmiana domyślnej wartości OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS od 1 do 16
  • dodano wsparcie do klauzul firstprivate oraz lastprivate w konstrukcjach taskloop
  • dodano wsparcie dla interfejsu OpenMP Performance Tools, dostępnego w kompilatorach na system Linux za pomocą generatora kodu LLVM

 • OpenACC oraz CUDA Fortran:
  • Zmiana domyślnej wersji CUDA Toolkit używanego przez kompilator na wersję CUDA Toolkit 8.0
  • Zmiana domyślnych możliwości obliczeniowych przez kompilatory cc35, cc60
  • wsparcie dla CUDA Toolkit 9.1
  • pełne wsparcie dla specyfikacji OpenACC 2.6, włącznie z:
   • konstrukcjami seryjnymi
   • klauzulami if oraz if_present konstrukcji host_data
   • klauzulami no_create w konstrukcjach danych oraz obliczeniowych
   • klauzule attach w dyrektywach
   • obliczeniowych, danych oraz wejścia danych
   • klauzule detach w dyrektywach danych wyjściowych
   • opcjonalne argumenty języka Fortran
   • algorytmy acc_get_property, acc_detach oraz acc_detach
   • interfejs profilera
  • wsparcie dla operatora (*) w konfiguracji uruchomienia CUDA Fortran. Wprowadzenie (*) jako pierwszego parametru uruchomienie pozwala kompilatorowi na obliczenie liczby bloków wątków w konfiguracji uruchomienia
  • dwa nowe interfejsy CUDA Fortran, cudaOccupancyMaxActiveBlocksPerMultiprocessor oraz cudaOccupancyMaxActiveBlocksPerMultprocessorWithFlags. Pozwalają one na uzyskanie maksymalnej liczby bloków wątków, do użycia np. w uruchomieniach grid-synchronous

 • Biblioteki:
  • Reorganizacja modułów cuBLAS oraz cuSolver, pozwalająca na ich użycie w dowolnej jednostce programu Fortran. W związku ze zmianą kod zawierający moduły cuBLAS oraz cuSolver musi być rekompilowany, aby zapewnić zgodność z tym wydaniem
  • nowa biblioteka matematyczna PGI, libpgm. Przeniesiono algorytmy z libpgc, libpgftnrtl oraz libpgf90rtl do libpgm
  • nowe algorytmy fastmath dla skalarnych lub wektorowych obliczeń sin/cos/tang na procesorach z zestawami instrukcji AVX2 oraz AVX512F
  • wsparcie dla złożonych skalarnych funkcji intrinsic standardu C99
  • wsparcie dla złożonych wektorowych funkcji intrinsic
  • nowe zmienne środowiskowe pozwalające na kontrolę zachowań czasu wykonania runtime funkcji intrinsic:
   • MTH_I_ARCH={em64t,sse4,avx,avxfma4,avx2,avx512knl,avx512} - nadpisuje architekturę/platformę ustaloną podczas czasu wykonania runtime
   • MTH_I_STATS=1 - pokazuje podstawowe statystyki runtime (liczbę wywołań, liczbę elementów, całkowity procent) funkcji elementarnych
   • MTH_I_STATS=2 - pokazuje szczegółowe informacje na temat liczby wywołań, szeregując ze względu na rozmiar elementu (skalar pojedynczej/podwójnej precyzji, wektor pojedynczej/podwójnej precyzji)
   • MTH_I_FAST={relaxed, precise} - nadpisuje selekcje czasu kompilacji z opcji domyślnej fast na wybraną opcję relaxed lub precise
   • MTH_I_RELAXED={fast, precise} - nadpisuje selekcje czasu kompilacji z opcji relaxed (domyślna z parametrem -MFprelaxed=intrinsic) na wybraną opcję fast lub precise
   • MTH_I_PRECISE={fast, relaxed} - nadpisuje selekcje czasu kompilacji z opcji precise (domyślna z parametrem -⁠Kieee) na wybraną opcję fast lub relaxed

 • Profiler:
  • Usprawniony widok CPU Details View, zawierający podział czasu spędzonego na danym wątku
  • Opcja wybrania częstotliwości próbkowania PC
  • Usprawniona topologia NVLink
  • Poprawione dane profilowania, zawierające ID korelacji podczas eksportu do formatu CSV

 • Systemy operacyjne i procesory:
  • Wsparcie dla architektury AMD Zen (EPYC, Ryzen). Opcja -tp=zen pozwala na jawne wybranie architektury AMD Zen
  • Wsparcie dla architektury Intel Skylake. Opcja -tp=skylake pozwala na jawne wybranie tej architektury
  • Wsparcie dla architektury Intel Knights Landing. Opcja -tp=knl pozwala na jawne wybranie tej architektury

 • Generator kodu LLVM
  • Wersja produkcyjna kompilatorów PGI Linux/x86-64 z generatorem kodu LLVM oraz biblioteką uruchomieniową OpenMP; kompilatory te można odnaleźć w lokalizacji instalacji linux86-64-llvm


Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: PGI Release Notes.