A A A

RockWorks

Od października 2015 roku dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania RockWorks 17.


Podstawowe możliwości oprogramowania RockWorks:
 • modelowanie przestrzeni 3D
 • diagramy powierzchni 3D
 • profilowanie otworów wiertniczych
 • wolumetryka
 • modelowanie stratygraficzne
 • diagramy graniczne
 • przekroje poprzeczne (przedstawiane w układzie 2D i 3D)
 • rysowanie drugiej pochodnej


Dostępne poziomy funkcjonalności (tzw. levels):

Dostępne opcje w programie:

 • nowe okno podglądu RockPlot 3D wykorzystujące OpenGL
 • rozszerzona pomoc
  • pomoc dostępna w trybie on-line
  • wyjaśnia zasady działania programu, a nie sam program
 • narzędzia griddingu
  • wiele dostępnych algorytmów, w tym: odwrotności odległości, kierunku ważonego, triangulacji, najbliższego punktu, kriging, analizę trendu powierzchni i odległości od punktu
  • obliczenia statystyczne, operacje arytmetyczne, filtrowanie i operacje logiczne
 • menu hierarchiczne
  • opcje RockWorks zorganizowane są w logiczne menu o strukturze hierarchicznej z możliwością personalizacji
 • menu diagramowe
  • diagramy pozwalają wyjaśnić opcje, bez zbędnego wykorzystywania żargonu
 • biblioteki symboli
  • istnieje możliwość dodawania symboli użytkownika do biblioteki symboli
 • właściwości GIS
 • właściwości legend
 • schowek danych dla importu / eksportu
 • gridding linearny
  • możliwość przedstawiania opcji liniowych bazujących na współrzędnych punktów końcowych
  • generowanie modeli siatki bazuj+/-cych na długościach ważonych, częstotliwościach i intersekcjach
 • kreator szablonów
 • import warstw DLG
  • import i nakładanie cyfrowych linii graficznych (USGS DLG) na różne mapy
 • pomiary „na ekranie”
  • możliwość wykorzystania ekranowej digitalizacji do obliczania powierzchni, obwodów, odległości i współczynników
 • mapowanie punktowe
  • unikalne znaczniki symbolowe, automatyczny offset legend, proporcjonalnie skalowane symbole, tabele zakresów symboli i mapy bąbelkowe
 • nakładanie map
 • parametry lokalizacji pomiarowych
  • położenie geograficzne, odległości, zależności od XYZ, triangulacje, interpolacja punktów wzdłuż linii cięcia, ustawiania parametrów geofizycznych XY dla stacji pomiarowych
 • przekroje pionowe
  • wzory litologiczne i stratygraficzne, wykresy kolumnowe i liniowe
  • poziomy wody, zakresy, słupki głębokości i wysokości
  • obsługa definiowanych przez użytkownika deseni i słów kluczowych
  • import danych LogPlot
 • mapy konturowe
  • triangulacja oraz mapy bazuj+/-ce na siatkach
 • mapy Float oraz Drape
 • przetwarzanie diagramów
 • import punktów SEG-P1
  • triangulacja oraz mapy bazujące na siatkach
 • hydrogeologia
  • opcja prezentacji parametrów pojedynczych studni pompujących i wtłaczających
  • powierzchnie piezometryczne dla wielu studni pompujących i wtłaczających
  • hydrograf (np. poziom wody względem osadu)
 • bilans jonowy
  • bilans jonowy w postaci mapy bąbelkowej 2D
  • bilans jonowy w postaci mapy konturowej 2D
  • bilans jonowy w postaci mapy powierzchniowej 3D
 • bilans anionowo-kationowy
  • diagram prezentujący stężenia i proporcje pomiędzy anionami i kationami
  • stężenia anionów i kationów na wykresie Stiff
 • właściwości siatki terenowej
  • import i / lub interpolacja współrzędnych siatki terenowej
  • konwersja parametrów studni i ich parametrów na współrzędne globalne lub lokalne
  • tworzenie map własności i dzierżawy
 • analiza przesunięć
  • obliczanie i rysowanie konturów prędkości i wektorów kierunkowych
 • analiza planarna
  • wykresy linearne, planów, nachyleń, wielkich okręgów, biegunów
  • statystyki, rotacje, obliczenia intersekcji, równych powierzchni oraz kątów
 • konwersja współrzędnych
  • długość i szerokość geograficzna
  • stopy, metry
  • stopnie dziesiętne, stopnie, minuty, sekundy
  • koordynaty polarne XY, azymuty, kwadranty
  • skalowanie, obroty
 • analiza kierunkowa
  • diagramy róży kierunkowej (pełne i połówkowe)
  • wejściowe azymuty i punkty końcowe
  • dane jedno- i dwukierunkowe
  • filtry długości i kierunku
 • statystyki jednoparametryczne
  • średnia, odchylenie standardowe, błąd średni, mediana, suma, suma kwadratów, wariancja, skośność, kurtoza, histogramy wzajemnej częstotliwości ze skalą logarytmiczną i linearną, normalizowanie i standaryzowanie setów danych
 • statystyki dwuparametryczne
  • wykresy rozrzutu XY z regresją liniową, wielomianową, opisami i skalowaniem linearnym i logarytmicznym
 • statystyki trójparametryczne
 • mapowanie wieloparametryczne
  • prezentowanie wielu zmiennych parametrów w postaci wykresów gwiaździstych, kolumnowych i tortowych