A A A

STATGRAPHICS CenturionGłówne zalety programu STATGRAPHICS Centurion dla Windows:
  1. Edytor danych z szerokimi możliwościami przekształcania danych
  2. Przejrzysty sposób komunikacji z użytkownikiem
  3. Wygodny interfejs w postaci wstążki (wersja 19)
  4. Bogate możliwości prezentacji graficznych, zintegrowane z analizą statystyczną
  5. Narzędzie StatFolios, służące do łatwego zapamiętywania projektów analiz
  6. Mechanizm wymiany danych (DDE) z najpopularniejszymi arkuszami kalkulacyjnymi

Program STATGRAPHICS Centurion firmy Statgraphics Technologies, Inc. jest jednym z najpopularniejszych pakietów, służących do wspomagania statystycznej analizy danych. Pozwala w niezwykle przystępny sposób przeprowadzać weryfikację koncepcji badawczych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Stąd też jest z powodzeniem stosowany zarówno przez środowiska naukowe (w naukach biomedycznych, doświadczalnictwie rolniczym, antropologii, demografii, psychologii, socjologii, pedagogice, naukach ekonomicznych czy obliczeniach inżynierskich) jak i szeroko rozumianą sferę działalności produkcyjno-usługowej (wspomaganie kontroli jakości, analiza wydajności procesów, badania opinii publicznej, zagadnienia finansowe, badania marketingowe). W rezultacie umożliwia merytoryczną interpretację wyników badań oraz ułatwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących wyboru optymalnej strategii działania firmy.


W programie zastosowano bardzo funkcjonalny edytor danych, w sposobie działania bardzo podobny do arkusza kalkulacyjnego. Proces wprowadzania danych jest niezwykle prosty. W poszczególnych kolumnach arkusza wpisywane są wartości zmiennych, które zostały uzyskane w wyniku obserwacji lub pomiaru. Każdy wiersz zawiera obserwacje dotyczące danego obiektu badań lub osobnika. Użytkownik może w łatwy sposób przeprowadzać wybrane operacje przekształcania zmiennych pierwotnych. Do tego celu służy opcja Generowania Danych, zawierająca zestaw ponad 80-ciu operatorów, pozwalających na tworzenie nawet bardzo złożonych wyrażeń. Zbiory danych, przygotowane we wcześniejszych wersjach programu, przeznaczonych dla środowiska DOS nie wymagają żadnej dodatkowej konwersji. Program pozwala również zaimportować dane przygotowane przy pomocy innych aplikacji (SAS, SPSS, Minitab, JMP, Statistica, Systat, Mathcad, Gauss, R, S-Plus, Stata oraz format ASCII) lub zastosować mechanizm dynamicznej wymiany danych (DDE) z najpopularniejszymi arkuszami kalkulacyjnymi (Excel, Lotus 1-2-3 i Quattro Pro).


Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji programu jego twórcy zwrócili szczególną uwagę na łatwość obsługi oraz sposób komunikacji z użytkownikiem. Wykorzystano wszystkie zalety środowiska graficznego, dzięki czemu nawet stosunkowo zaawansowana analiza może zostać zrealizowana dosłownie kilkoma kliknięciami myszki. Oczywiście użytkownik musi na tyle orientować się w podstawach stosowanych metod analizy statystycznej aby zapewnić ich prawidłowy dobór. Niezwykle starannie dopracowano także sposób dostarczania rezultatów analiz. Dzięki temu użytkownik może skupić się na merytorycznej interpretacji wyników, nie zaś na przesadnie rozbudowanym interfejsie (jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych pakietów statystycznych). Wyniki analiz statystycznych w postaci tekstowej oraz szeroki zakres graficznej prezentacji danych wyjściowych i rezultatów obliczeń numerycznych są umieszczane w oknie analizy w oddzielnych panelach. Twórcy programu zapewnili maksymalną prostotę jego obsługi przez umiejętne połączenie systemu rozwijanego menu, który służy do wskazania żądanej metody analizy oraz możliwość wyboru dalszych, bardziej szczegółowych ustaleń w oknach dialogowych, dostępnych poprzez pasek narzędzi analitycznych umieszczony w oknie analizy. Dwukrotne kliknięcie myszką w obrębie wskazanego panelu powoduje jego powiększenie oraz udostępnia (poprzez użycie prawego przycisku myszki) szeroki zakres modyfikacji zmiennych i parametrów analizy.Zupełnie unikalnym rozwiązaniem w programie jest sposób w jaki program STATGRAPHICS Centurion dla Windows umożliwia przeprowadzanie powtarzających się projektów analiz. Polega on na zapisywaniu całego przebiegu analizy (łącznie z wprowadzaniem danych, wyborem i ustaleniem parametrów procedur statystycznych, wskazaniem wyników obliczeń i prezentacji w postaci wykresów, które mają być wyświetlane w panelach oraz komentarza wprowadzanego w osobnym oknie specjalnego notatnika) w specjalnym pliku projektu analizy StatFolios. Wszystkie nazwy używanych zbiorów i zmiennych, ustalenia dotyczące opcji graficznych oraz opcji zastosowanych metod analizy są zapamiętywane w tym pliku. Każdy taki projekt StatFolios jest zapamiętywany w odrębnym pliku, w związku z tym może być w dowolny sposób modyfikowany i ponownie zapamiętywany pod nową nazwą. W ten sposób użytkownik dla własnych potrzeb może stworzyć bibliotekę takich projektów. Godne podkreślenia jest również to, że aby przeprowadzić daną analizę na innym zbiorze danych wystarczy tylko wczytać nowy zbiór danych a cała analiza zostanie przeprowadzona w sposób automatyczny.


Program STATGRAPHICS Centurion dla Windows oferuje także bogate możliwości w zakresie interaktywnej analizy graficznej. Analiza tego typu jest dostępna bezpośrednio wewnątrz prawie każdej procedury statystycznej. Dane poddawane analizie mogą być identyfikowane bezpośrednio na wykresie poprzez wskazanie kursorem myszki; umożliwia to natychmiastowe wskazywanie odstających lub błędnie wprowadzonych obserwacji. Wiele elementów prezentacji graficznych może być poddawanych modyfikacji, tak aby dostosować je do wymagań użytkownika. Elementy prezentacji graficznych mogą być łatwo przenoszone do innych aplikacji (np. edytorów tekstu) przez Schowek lub po zapisaniu w pliku o formacie wmf.


W każdym momencie przeprowadzania analizy program oferuje dostęp do bogatego systemu kontekstowej Pomocy. Zawiera on dokładny opis postępowania przy ustalaniu parametrów analizy, podaje zakres dostępnych rezultatów oraz ułatwia merytoryczną interpretację wyników poprzez możliwość skorzystania z wbudowanego słownika terminów statystycznych.Oprócz Edytora StatFolios w programie STATGRAPHICS Centurion możemy znaleźć wiele innych narzędzi ułatwiających korzystanie z tego programu:

StatAdvisor

Szczególnie ważna funkcja dla osób, które profesjonalnie nie zajmują się statystyką. Narzędzie to interpretuje rezultaty statystycznych operacji. Istnieje możliwość kopiowania tych interpretacji i wklejania ich do tworzonych raportów.


StatPublish

Narzędzie służące do prezentowania rezultatów badań w internecie. Funkcja ta pozwala tworzyć pliki HTML, które mogą być widoczne we wszystkich przeglądarkach internetowych.


StatLink

Funkcja przydatna dla osób, które regularnie wykonują te same analizy statystyczne. Polega ona na ciągłym dostępie do źródeł danych. Jeżeli te procedury zostały zapisane w funkcji StatFolios nie trzeba powtarzać tych samych obliczeń przy zmianie danych źródłowych. Dzięki funkcji StatLinks wyniki obliczeń zostaną zaktualizowane.


StatReporter

Narzędzie, które gromadzi wyniki prowadzonych analiz i tworzy z nich łatwe do prezentacji raporty.


StatGallery

Pozwala umieścić grafiki powstałe w czasie wykonywania różnych analiz statystycznych na jednej stronie.


Six Sigma Toolbox

Przybornik Six Sigma zawiera kompletny zestaw narzędzi do wdrażania programu Six Sigma. W programie znajduje się specjalne menu zorganizowane wokół modelu DMAIC Six Sigma.


StatWizard

Narzędzie pozwalające użytkownikowi w wybraniu odpowiednich analiz dla posiadanych przez niego danych.