ELEMENTY WYKRESU


  Osie układu
 • liniowe
 • log 10
 • logarytm naturalny
 • probit
 • Logit
 • odwrócona
 • procentowa trójskładnikowa
 • trójkątna jednoskładnikowa
 • biegunowa
 • kategorii (dane tekstowe automatycznie grupowane)
 • czas i data
 • kategoria zdefiniowana przez użytkownika


 • Własności osi
 • kontrola wyświetlania, grubości, koloru, zakresu, podziałki
 • przesuwanie osi
 • automatyczne podpisy
 • kreator dodawania osi do tworzenia wykresów wieloosiowych
 • podziałka: wybór przez użytkownika ograniczenia górnego i dolnego na osi, wybór orientacji, wybór położenia osi, długości, grubości, koloru, wybór oznaczenia podziałki z kolumny danych,
 • etykiety: stworzona przez użytkownika, numeryczna, czas i data, przyrostek
 • odstępy między znacznikami: oznaczenia zaprojektowane przez użytkowników, grubość, kolor, długość, szerokość szczeliny i przerwy między znacznikami,


 • Słupki błędów
 • średnia, mediana najmniejsza i największa wartość zmiennej
 • odchylenie standardowe, błąd standardowy
 • 10-ty, 25-ty, 75-ty i 90-ty percentyl,
 • Minimum i Maximum,
 • przedział ufności 95% lub 99%,
 • obliczanie słupków błędów powtarzających się wartości w wierszach,
 • zdefiniowane przez użytkownika wartości górnego i dolnego paska błędów
 • jedno i dwukierunkowe słupki błędu, asymetryczne słupki błędu,
 • metoda percentyli


 • Siatki i wypełnienia
 • kontrola koloru, typu linii, grubości, wyświetlania siatek głównych i drobnych w kierunku X, Y i Z.
 • kontrola wzoru i koloru krawędzi, styl wzoru, jego gęstości i grubości krawędzi,


 • Symbole
 • ponad 80 typów symboli,
 • edycja czcionki przy użyciu tekstu jako symbolu,
 • dostęp nowych symboli bezpośrednio z okna dialogowego własności wykresu, paska narzędzi, strony legendy i okna dialogowego symboli,
 • więcej typów linii takich jak przerywana , wzory linii przerywanych,
 • więcej wzorów wypełnień dla wykresów słupkowych i wykresów powierzchniowych


 • Linie odniesienia
 • kontrola średniej, odchylenia standardowego, błędu standardowego, stałych zdefiniowanych przez użytkownika, przedziałów ufności 95% i 99%,
 • do 5 poziomych lub pionowych linii,
 • kontrola koloru, typu linii i grubości linii kropkowanych,
 • wyświetlanie w dowolnym kierunku lub we wszystkich kierunkach X, Y i Z,


 • Wykresy funkcyjne
 • wykresy funkcji 2D i 3D,
 • ponad 100 wbudowanych graficznych ilustracji równań 2D i 3D,
 • definiowanie przez użytkownika parametrów skali i zakresu,
 • dostosowanie do potrzeb użytkownika biblioteki funkcji SigmaPlot lub możliwość stworzenia swojej własnej biblioteki,
 • wykres funkcyjny na nowym lub tym samym wykresie,
 • wykres wielu różnych parametrów jednocześnie,
 • wybór własności linii dla każdej funkcji,
 • rozwiązywanie równań: rozwiązywanie równań lub funkcji zawierających pojedyncze niezależne zmienne i dowolną liczbę parametrów,


 • Tworzenie wykresów przez przekształcenia
 • rozkład Gaussa,
 • powierzchnia – cieniowanie pod i pomiędzy krzywymi,
 • konstrukcja Z,
 • wektory,
 • analiza przeżycia Kaplana-Meiera,
 • częstotliwość,
 • złożone wykresy kontroli,
 • zdefiniowane przez użytkownika osie,


 • Wieloliniowy edytor tekstu
 • kontrola czcionki,
 • rozmiaru,
 • stylu ,
 • greckie symbole,
 • obrót o 360 stopni,
 • wyrównanie do lewej, prawej strony lub do środka,
 • wybór odległości między liniami,

  Legenda
 • automatyczna lub stworzona przez użytkownika,
 • legendy dla regresji, przedziałów prognozy i ufności,
 • włączanie i wyłączanie linii i symboli,
 • umieszczanie linii i symboli przed lub po tekście,


 • Opcje eksportu wykresów
 • eksport pojedynczego wykresu, grupy wykresów, obiektów lub całej strony,
 • różne kolory rozdzielczości i głębi koloru: PDF, EPS, TIFF, JPG, WMF, BMP,
 • prawdziwe wektorowe kolory EPS i eksport CMYK EPS,
 • kompresja plików CMYK TIFF,
 • HELP: przewodnik użytkownika pomocny przy doborze odpowiednich parametrów DPI , rozmiaru obrazu, formatu eksportu pliku


 • Publikacja jako strona internetowa
 • eksportowanie wykresów jako wysokiej rozdzielczości obiektów strony internetowej,
 • WebViewer: darmowa wtyczka przeglądarki internetowej; pozwala zobaczyć dane użyte do stworzenia wykresu lub wydruku, przesuwać i powiększać wykres bez utraty jakości ,
 • wsparcie WebViewer IE 4.01 lub wyższej. Rozdzielczość ekranu dla plików JPG jest automatycznie wyświetlana w przeglądarkach i systemach operacyjnych