Funkcje analityczne w programie SigmaStat

Funkcje regresji (Regression Wizard)
 • rozwiązywanie problemów nieliniowej regresji jednym ze 150 wbudowanych wzorów równań lub równaniem zdefiniowanym przez użytkownika
 • dane do regresji mogą być wybierane z arkusza przy użyciu wielu formatów danych lub z wykresu na grafice
 • domyślna biblioteka programu zawiera modele oparte na wielomianach, funkcjach wymiernych, wykładniczym wzroście i spadku, funkcjach sigmoidalnych, funkcjach logarytmicznych, rozkładzie prawdopodobieństwa, funkcjach gęstości i wielu innych
 • równania niestandardowe są tworzone w kreatorze regresji Regression Wizard za pomocą okna dialogowego Edit Function i są zapisywane w domyślnej bibliotece. Mogą zostać także zapisane do dowolnego pliku notatnika
 • równania są kodowane poprzez Transform Language i mogą zawierać definicje stałych oraz różnych zmiennych
 • początkowe wartości parametrów wymaganych przez algorytm mogą być określone jako stałe lub definiowane za pomocą automatycznych funkcji szacowania parametrów w Language Transform
 • równania mogą zawierać maksymalnie do 500 parametrów oraz do 50 niezależnych zmiennych
 • regresja ważona jest oparta na wagach określonych jako stałe lub jako funkcje parametrów regresji. Funkcje ważone pozwalają użytkownikowi na zastosowanie procedur robust dla szacowanych parametrów. Przykłady dostępne są w bibliotece programu oraz w zainstalowanych plikach
 • dostępne są opcje do tworzenia wielu rodzajów wyników przedstawionych w raporcie regresji lub arkuszu
 • wykresy mogą być tworzone dla modeli z dwoma lub trzema zmiennymi niezależnymi, można także dodać przedziały ufności
 • modele mogą być tworzone w celu rozwiązania innego rodzaju problemów niż zwykłe dopasowywanie danych. Przykładowe pliki obejmują globalne dopasowanie krzywej, rozwiązywanie układów równań oraz regresję kwantylową

Kreator histogramów
 • opracowywanie histogramów częstotliwości z kolumn arkusza
 • możliwość wyboru jednego z wielu stylów wykresów wyjściowych

Okno dialogowe funkcji wykresów
 • tworzenie wykresów w 2D lub 3D
 • możliwość wprowadzania niestandardowych funkcji lub wyboru elementów równań z biblioteki
 • rozwiązywanie równania w celu uzyskania wartości zmiennej niezależnej dla konkretnych wartości zmiennej zależnej. Skopiuj wyniki wkleić do arkusza raportu lub strony wykresu

Transformacje
 • możliwość tworzenia własnych procedur numerycznych. Language Transform zapewnia środowisko obliczeniowe, które oparte jest na wektorach, gdzie operacje i funkcje mogą manipulować danymi arkusza i wykonywać wiele ważnych obliczeń podczas analizy danych
 • transformacje można zapisać jako elementy w pliku notatnika lub jako oddzielne pliki z rozszerzeniem (.xfm). Zainstalowany program zawiera kilka plików (.xfm). Przykłady procedur obliczeniowych tych przekształceń obejmują funkcje dystrybuanty, znajdywania wierzchołków, tabele częstotliwości, test normalności D'Agostino-Pearsona i szacowanie wariancji funkcji zmiennej losowej
 • LanguageTransform jest używany w oknie dialogowym Plot Equation oraz kreatorze regresji Regression Wizard, w celu określenia elementów równania w notatniku
 • opcja szybkiego dostępu do okna dialogowego transformacji poprzez Quick Transforms (tworzenie i obliczanie transformacji jedno liniowych)