Funkcje statystyczne w programie SigmaStat

Analiza wariancji o kowariancji
 • t-test jednej próby, t-test dwóch prób
 • wieloczynnikowa ANOVA
 • jednoczynnikowa ANCOVA z wieloma zmiennymi towarzyszącymi

Testy nieparametryczne
 • test jednej próby na rangach
 • test sumy rang Mann-Whitney'a
 • test Wilcoxon'a
 • test ANOVA Kruskal-Wallisa
 • test Friedman'a na rangach

Korelacje
 • korelacja rang Spearmana
 • współczynnik korelacji Pearsona

Statystyki opisowe
 • średnia, odchylenie standardowe, odchylenie od średniej
 • mediana, percentyle, sumy i sumy kwadratów
 • kurtozy, skośność, przedział ufności dla średniej
 • zakres danych, wartość maksymalna i minimalna
 • testy normalności, zawartość brakujących wartości

Regresja
 • regresja liniowa i wielokrotna liniowa
 • regresja Deminga
 • regresja nieliniowa, wykorzystująca wbudowane oraz niestandardowe modele
 • regresja wielokrotna logistyczna
 • regresja krokowa wsteczna i postępująca
 • regresja wielomianowa

Procentowość
 • analiza chi-kwadrat
 • test McNemara
 • test Fishera
 • Z-test
 • iloraz szans
 • ryzyko względne

Analiza przeżycia
 • Kaplan-Meiera, LogRank oraz Gehen-Breslowa
 • regresja Cox'a

Testy normalności
 • test Shapiro-Wilka
 • test Kołmogorov-Smirnova z poprawką Lillieforsa/li>

Równość wariancji
 • test Brown-Forsythe'a dla analizy ANOVA
 • korelacja rang Spearmana dla analizy regresji

Procedury wielokrotnego porównywania - ANOVA
 • Holm-Sidak
 • Tukey
 • Duncan
 • Fisher LSD
 • Student-Newmann-Keuls
 • t-test Bonferroniego
 • t-test Dunnetta
 • t-test Dunna

Opcje testów
 • sprawdzanie założeń testów, takich jak normalność i równość wariancji, dzięki czemu użytkownik programu może skłonić się do wyboru alternatywnego testu
 • opcje kryterium, które zmieniły sposób wykonywana analizy za pomocą testu
 • opcje uruchamiania wielu testów porównawczych, w zależności od głównych wyników testu
 • opcje wprowadzania reszt, przedziałów ufności, przewidywanych wartości i wag w arkuszu
 • dodatkowe statystyki i diagnostyki w raportach, które poprawiają wyniki m.in. wykrywanie wartości odstających, współliniowość oraz moc