Poniżej zostały opisane nowe funkcje analizy statystycznej wprowadzone w programie SigmaStat 4.0:

 • Analiza głównych składowych (PCA) - analiza głównych składowych jest wykorzystywana do zmniejszania rozmiaru zbioru danych statystycznych. Jest jedną z metod analizy czynnikowej. • Analiza kowariancji (ANCOVA) - jest rozszerzeniem testu ANOVA (analiza wariancji) poprzez określenie jednej lub więcej dodatkowych współzmiennych jako zmiennych w modelu. • Regresja Cox’a - znana również jako model proporcjonalnego hazardu Cox'a jest najszerzej stosowanym podejściem regresyjnym w analizie przeżycia. Pozwala na zbadanie wpływu wielu kategoryzowanych zmiennych niezależnych na czas przeżycia. .

 • T-test dla jednej próby - wykorzystujemy go, gdy chcemy porównać średnią z określoną wartością

 • Testy ilorazu szansy oraz ryzyka względnego - oba testują hipotezę, czy leczenie nie ma wpływu na szybkość wystąpienia jakiegoś określonego zdarzenia w populacji. Iloraz szans jest stosowany w retrospektywnych badań w celu określenia wpływu leczenia po zaobserwowaniu danego zdarzenia. Ryzyko względne jest stosowane w badaniach prospektywnych, w których grupy zostały wybrane przed wystąpieniem zdarzenia.

 • Test normalności Shapiro-Wilka - dokładniejsze wersja testu Kołmogorowa-Smirnowa, stosowana w celu oceny normalności próbek danych. Wykorzystywany do sprawdzania założeń wielu badań statystycznych, ale może być również stosowany bezpośrednio dla danych arkusza.

 • Nowy wykres wynikowy ANOVA Profile Plots - służy do analizy głównych efektów i wyższego rzędu interakcji czynników w wieloczynnikowej analizie wariancji ANOVA

 • 34 nowe funkcje umożliwiające obliczanie prawdopodobieństw oraz wyników związanych z rozkładami danych, które są wykorzystywane w wielu kierunkach badań.

 • Zmiany wprowadzone w interfejsie::
  - opcja Quick Transforms, która ułatwia sposób wykonywania obliczeń w arkuszu
  -opcja Nonlinear Regression - łatwy w użyciu interfejs kreatora i bardziej szczegółowe raporty
  - nowy interfejs użytkownika pozwala użytkownikowi łatwiej pracować z arkuszami Excela

 • Poprawka Yates’a dodana do testu Mann-Whitney’a - poprawkę na ciągłość (czasem zwaną również poprawką na nieciągłość) Yatesa stosuje się w teście niezależności chi-kwadrat.

 • Zostały usprawnione komunikaty o błędach poprzez zawieranie w nich informacji o braku możliwości sprawdzenia założeń dla analizy ANOVA

 • Regresja Deming’a -regresja ta estymuje prawdziwą zależność liniową pomiędzy dwiema zmiennymi, gdzie obserwacje dla obu zmiennych posiadają błędy pomiarowe. Stała wartość błędu może być określona dla każdej zmiennej lub różne wartości błędu mogą być przypisane do każdej obserwacji. • Kryterium informacyjne Akaikego - dostępne jest dla raportów regresji nieliniowej. Jest to kryterium uwzględniane także dla wielu parametrów w równaniach.

 • Obecnie istnieje siedem różnych funkcji równoważących wbudowanych w każdym równaniu regresji nieliniowej

 • Usprawniony został test wielokrotnych porównań poprzez dodanie wartości P dla wyników nieparametrycznej analizy ANOVA. Ponadto zostało zniesione ograniczenie wartości P do nieciągłych wyborów (0,05, 0,01 itd.).

 • Nowe funkcje prawdopodobieństwa dla regresji nieliniowej – w sumie, aż 24 funkcje prawdopodobieństwa zostały dodane do biblioteki dopasowania krzywej. Dla każdej zostały stworzone automatyczne równania szacowania parametrów.