Nowy wykres i jego wykorzystanie w programie SigmaPlot 15

 • Heat Map (via macro)

 • Zgrupowana mapa cieplna (Clustered Heat Map Macro) to wizualizacja danych liczbowych przypisanych do poziomów dwóch zmiennych kategorycznych. Ten typ danych może być wyświetlany w tabeli, w której wiersze odnoszą się do poziomów jednej zmiennej, a kolumny do poziomów drugiej zmiennej. Tabela danych jest wpisywana do arkusza roboczego SigmaPlot. Mapa cieplna dla tych dwukierunkowych danych jest skonstruowana w postaci prostokątnej tablicy pełnej kolorów. Wymiary tablicy i położenie jej poszczególnych komórek kolorów odpowiadają układowi danych mapy cieplnej w arkuszu. Mapy cieplne pomagają w wizualizacji zmian gęstości wartości w tabeli danych. Innymi słowy służą one do identyfikacji klastrów danych.

  Dane arkusza roboczego dla mapy cieplnej są ułożone w kilku kolumnach. Jedna kolumna jest przeznaczona na etykiety kolumn, a druga kolumna na etykiety wierszy. Etykiety te pojawiają się na osiach mapy cieplnej. Można stworzyć mapę cieplną bez podawania etykiet.

  Mapy cieplne są wykorzystywane przez profesjonalistów z różnych dziedzin:
  • analityka biznesowa - eksploracja danych pod kątem szeregu ulepszeń i stopni wydajności
  • strony internetowe - wizualizujące zachowanie odwiedzających
  • eksploracyjna analiza danych – uzyskanie stosunkowo szybkiego badania danych przed podjęciem decyzji o tym, jak zamodelować dane do bardziej dogłębnej analizy
  • biologia molekularna - badanie wzorców różnic i podobieństw w DNA i RNA
  • marketing i sprzedaż - pokazuje, w jaki sposób można ukierunkować marketing i sprzedaż, oceniając trendy sprzedaży i reakcje klientów w różnych obszarach geograficznych lub demograficznych

  Poniżej przedstawiono przykład danych wejściowych do map cieplnych.  Przykładowe dane mapy cieplnej są dostępne za pomocą przycisku Macro Data w grupie Samples Files, w górnym pasku narzędzi, w zakładce Help. Pomoc na wstążce SigmaPlot. Po naciśnięciu przycisku otwiera się notatnik Macro Data Sets w menedżerze notatnika, a przykłady map cieplnych znajdują się w trzech sekcjach. Dostęp do makra Create Heat Map uzyskuje się, naciskając przycisk Heat Map w grupie Graphing w zakładce Tools na wstążce SigmaPlot. Po uruchomieniu makra pojawia się okno dialogowe umożliwiające ustawienie opcji tworzenia mapy cieplnej. Okno dialogowe makra Create Heat Map zostało pokazane poniżej z ustawieniami wprowadzonymi dla danych arkusza pokazanych powyżej.
  Ustawienia w oknie dialogowym są zapisywane do pliku tekstowego w folderze profilu użytkownika po naciśnięciu przycisku OK. Po ponownym uruchomieniu makra kontrolki okna dialogowego pokażą te same ustawienia, co wcześniej. Dla powyższych danych arkusza roboczego i ustawień pokazanych powyżej w oknie dialogowym, mapa cieplna pojawia się jak na zrzucie przedstawionym poniżej. Po utworzeniu wykresu okno dialogowe Graph Properties można wykorzystać do dowolnej edycji.