Poniżej zostały wymienione przykładowe wykresy, które można stworzyć za pomocą programu SigmaStat.

Kreator wykresów (Graph Wizard)
 • pojedyncze i wielokrotne wykresy rozrzutu
 • wykresy schodkowe
 • wykresy słupkowe z słupkami błędów
 • wykresy punktowe
 • wykresy skrzynkowe
 • wykresy kołowe
 • wykresy rezyduów
 • wykresy rozkładu prawdopodobieństwa
 • trójwymiarowy wykres rozrzutu
 • trójwymiarowy wykres siatkowy
 • i wiele innych

Wykresy wynikowe testów
 • wykres punktowy
 • histogram rezyduów
 • wykres prawdopodobieństwa
 • wykres porównawczy
 • zgrupowany wykres słupkowy
 • trójwymiarowy wykres rozrzutu rezyduów
 • trójwymiarowy wykres rozrzutu kategorii
 • wykres profili ANOVA
 • wykres skrzynkowy
 • krzywe kumulacyjne
 • krzywe przeżycia
 • i wiele innych