Ogólna charakterystyka programu SigmaScan Pro 5.0


SigmaScan jest narzędziem do analizy obrazu. Pozwala na pomiary odległości, kątów, pola powierzchni, klasyfikacji oraz posiada zestaw narzędzi służącyh do poprawy jakości badanego obrazu. Współpracuje zarówno ze skanerami poprzez sterownik TWINE, jak i kamerami CCD. Importuje pliki w wielu formatach.

Pomiary

SigmaScan umożliwia wykonanie wielu rodzajów pomiarów takich jak: długość odcinka, wielkość kątów, współrzędne X,Y intensywności oraz pola powierzchni. Przy pomocy tego programu możemy nie tylko wykonać pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie, ale również dokonać pomiaru odległości po zadanej ścieżce. Mechanizm warstw umożliwia pomiar intensywności danego koloru oraz wypełnianie lub zaznaczanie obszarów o intensywności powyżej założonego progu. Większość tego typu pomiarów wymaga uprzedniej kalibracji. Wyniki pomiarów przenoszone są do arkusza. SigmScan pozwala na automatyczną analizę ponad 60000 obiektów.

Przetwarzanie obrazu

SigmaScan posiada zestawy narzędzi do poprawiania jakości obrazu, remapowania kolorów oraz identyfikacji krawędzi, a także zmiany różnych elementów obrazu, takich jak jasność, nasycenie, kontrast, rozkład kolorów, konwersja do skali szarości. Umożliwia usunięcie szumu, poprzez zastosowanie różnych metod (kombinacji obrazów, filtry cyfrowe). Zastosowanie odpowiednich filtrów umożliwia również detekcje krawędzi. SigmaScan umożliwia tworzenie własnych filtrów cyfrowych oraz użycie 2DFFT.
SigmaScan używa czterech warstw (czerwonej, zielonej, niebieskiej i żółtej), które mogą być kombinowane z analizowanym obrazem, umożliwiając uwypuklenie pewnych elementów obrazu. Sprawne operowanie warstwami pozwala na użycie maskowania.

Manipulowanie obrazem

Analizowany obraz można powiększać aż 16 razy. Zaznaczone fragmenty mogą być wycinane, przesuwane lub kopiowane. SigmaScan umożliwia również łączenie obrazów w jeden. Własność ta jest pomocna w przypadku niemożności zeskanowania obrazu w całości. Umożliwia także przycięcie obrazu do interesującego fragmentu.

Współpraca z SigmaPlot


Arkusz programu SigmaScan jest zgodny z formatem SigmaPlot, co pozwala szybko przenieść dane pomiędzy tymi programami i prowadzić dalszą analizę z wykorzystaniem narzędzi SigmaPlot. SigmaScan umożliwia również definiowanie tzw. transformacji, czyli komend jakie należy wykonać na danych komórkach arkusza, działając podobnie jak dowolny arkusz kalkulacyjny. Pozwala to na dokonywanie na bieżąco niezbędnych obliczeń w trakcie analizy obrazów.


Główne opcje i własności

Opcje obrazów wejściowe i wyjściowe
 • pozyskiwanie obrazów z dowolnego źródła TWAIN
 • otwieranie plików graficznych: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PhotoCD, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG
 • zapis plików graficznych jako: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FAX, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG
 • ładowanie kolorowych obrazów: 1, 4, 8, 16 i 32-bitowych
 • ładowanie obrazów w odcieniach szarości: 1, 4, 8, 10, 12 i 16-bitowych
 • otwieranie plików danych XLS, TXT oraz MOC (scan 4)

Warstwy obrazu

 • pięć nieniszczących nałożeń
 • zapis nałożeń obrazu
 • parametry: kolor i intensywność
 • maskowanie obrazu
 • nakładanie matematyczne: AND, OR, XOR, NOT, kopiowanie
 • numerowanie obiektów
 • etykietowanie obiektów: osie główne i dodatkowe
 • filtry nakładkowe: Erosion, Dilation, Special

Arkusz danych

 • arkusz danych: 256 kolumn i 16384 wierszy
 • wstawianie, usuwanie i opcja "Go To"
 • format komórek: czcionka, wyrównanie, obrys, deseń, ochrona, ważność
 • klasyfikacja obiektów
 • automatyczne statystyki kolumn: średnia, odchylenie standardowe, błąd standardowy, poziomy ufności 95% i 99%, rozmiar, wartości minimum i maksimum, minimalna wartość dodatnia, wartości nienumeryczne
 • formuły w komórkach: ponad 140 funkcji
 • dane w arkuszu kompatybilne z SigmaPlot, SigmStat, SYSTAT oraz TableCurve
 • zapis danych wyjściowych jako XLS
 • zapis danych wyjściowych jako TXT

Przetwarzanie obrazów


Edycja obrazów
 • wycinanie, kopiowanie, wklejanie i czyszczenia
 • obcinanie, duplikowanie, odtwarzanie, porównywanie
 • wklejanie i składanie obrazów różnych typów
 • zmiana rozmiaru i rozdzielczości
 • określanie parametrów piksela nowego obrazu
 • konwersja obrazów na różne typy

Opcje podglądu

 • powiększanie i pomniejszanie
 • narzędzie powiększania (od 0,03125 do 32)
 • obrót obrazu: 90°, 180°, 270° oraz o dowolny kąt
 • przystawianie poziome i pionowe
 • histogram intensywności
 • selekcja koloru tła obrazu
 • informacje o obrazie

Przetwarzanie obrazów

 • konwersja kolorowych do skali szarości
 • monochromatyczne tabele LUT: standardowe, prostokątne, schodkowe
 • kolorowe tabele LUT: prostokątne, czerwone, niebieskie, zielone, spiralne i schodkowe
 • wyrównanie czyszczące, generator pseudoczyszczenia
 • matematyka obrazów: dodawanie, odejmowanie, średnia, minimum, maksimum, mnożenie i dzielenie
 • progowanie kolorów
 • odwrócenie wartości intensywności
 • zmiana rozdzielczości
 • standaryzowanie palety kolorów
 • korekcje kolorów: gamma, półtonów, odcień, nasycenie, rozdzielanie kolorów
 • korekcje intensywności: jasność, kontrast
 • rozciąganie histogramu: kolorowe i tonalne

Filtry - standard skali szarości

 • dodawanie szumu, średniej, rzeźba, gradient, Laplace, detekcja linii segmentowych, mediana, mozaika, oleistość, poster, Prewitt, wyostrzanie, przesuwanie i różnice, Sobel, definiowane przez użytkownika

Pomiary

 • ustawienie pomiarów ścieżki
 • ustawienie pomiarów pola
 • kalibracja intensywności: dwu- lub wielopunktowa
 • kalibracja kierunkowa: 1, 2 lub 3D
 • obliczanie: liczby obiektów, liczby pikseli, raportowanie ponumerowanych obiektów
 • krawędzie i linie ścieżki i ich parametry
 • punkty: Tally, współrzędne XY
 • przestrzeń: powierzchnia, środek masy szarości lub binarny, kompaktowanie, odległość skumulowana, odległość, średnica, pomiary głównych i dodatkowych osi: punkty końcowe, parametry, współczynnik kształtu, nachylenie, suma (X, Y, X2, Y2, XY)
 • intensywność: wartość intensywności piksela, średnia lub skumulowana nad powierzchnią, wartości intensywności RGB lub wartości średnie RGB nad powierzchnią, średnia długość linii, barwa i nasycenie


Raport i automatyzacja


RAPORT

Notatki
 • pełnokolorowe nakładanie 6 poziomów planów
 • edycja notatek: przesuwanie, zmiana rozmiaru, usuwanie
 • zapis notatek
 • komentarze: strzałki, elipsy, rysowanie dowolne, podświetlanie, linie, poligony, polilinie, prostokąty, tekst, notki

Kreślenie danych

 • Y do numeru wiersza, Y do X oraz wieli Y do X
 • rysowanie symboli i linii
 • linie regresji, linie siatki
 • wykres wejściowy i tytuły osi
 • skala liniowa i logarytmiczna
AUTOMATYZACJA
Język poleceń makr

 • programowanie we budowanym języku makr kompatybilnym z Visual Basic
 • zapis makr do przyszłego wykorzystania powtarzalnych czynności
 • pełna obsługa automatyzacji obiektowej VB, C++, Excel
 • uruchamianie wbudowanych makr oraz tworzenie i dodawanie własnych skryptów
 • dodawanie komend menu oraz tworzenie okien dialogowych
 • automatyzacja OLE

Wymagania sprzętowe
 • Procesor Pentium® pracujący z Windows 10, 8.x, 7, Windows Vista oraz Windows® 95, 98, NT i XP (32 bit)
 • min 16 MB RAM (zalecane 64 MB)
 • 15 MB miejsca na dysku twardym
 • Karta grafiki SVGA (zalecane 800x600 oraz True Color)