AquaChem

NOWOŚĆ! AquaChem 12.0

AquaChem jest w pełni zintegrowanym pakietem zaprojektowanym do analizy graficznej i numerycznej oraz modelowania danych jakościowych wody. Zawiera rozbudowaną bazę współczynników geochemicznych, co pozwala na wszechstronną interpretację, wizualizację i modelowanie danych dotyczących składu chemicznego próbek wód podziemnych.

Wbudowane narzędzia analityczne zawierają wiele równań i wzorów umożliwiających interpretację i opis danych wód geochemicznych. Zakres tych funkcji obejmuje zarówno podstawowe przekształcenia jednostek i bilans ładunkowy, jak również bardziej złożone analizy statystyczne i obliczenia geotermiczne.

Możliwości:
 • Lepsze porównania parametrów opisujących stacje poboru próbek za pomocą wykresów słupkowych
 • Ulepszone możliwości analizy przestrzennej
 • Dodawania adnotacji tekstowych do wykresu
 • Możliwość importu i eksportu do pliku MS Excel 2007 i MS Access 2007
 • Nowe typy plików projektowych: Advanced Demo Project i Database Template
 • Połączenie ustawień projektu oraz jego bazy danych w jednym oknie dialogowym
 • Numeryczna i graficzna analiza geochemiczna wody
 • Modelowanie danych jakości wód
 • Obliczanie parametrów geochemicznych wody: suma anionów, kationów, bilans ładunkowy, twardość, alkaliczność, minerały rozpuszczone
 • Obliczenia statystyczne: wartość średnia, dyspersja, macierz korelacji liniowej
 • Zaznaczanie próbek przekraczających standardy jakości wody

Zastosowanie:
 • Raportowanie badań laboratoryjnych próbek wody podziemnej
 • Analiza danych jakości wody w celu wyznaczenia potencjalnych źródeł wody pitnej
 • Zarządzanie danymi laboratoryjnymi wód rzek, jezior i innych zbiorników wodnych
 • Kontrola danych jakości wody z obszarów zanieczyszczonych i sąsiedztwa wysypisk komunalnych
 • Analiza geochemiczna próbek z ujęć wody pitnej
 • Identyfikowanie trendów mineralizacji w wodach dla poszukiwań górniczych

AquaChem - szczegóły:

Zarządzanie danymi
Program jest oparty na bazie danych MS Access, dzięki czemu każda próbka może być opisana za pomocą ponad 1000 parametrów.
Parametry są podzielone na następujące grupy: parametry opisujące stację poboru próbki, parametry opisujące próbkę, parametry pomiarowe oraz parametry wymodelowane.
Każda grupa zawiera przedefiniowane parametry które mogą być użyte przy tworzeniu dostosowanej do posiadanej próbki struktury danych.
Dane mogą być importowane i eksportowane z przeróżnych formatów w tym MA Access, MS Excel, TXT.

Analiza danych
AquaChem wykorzystuje zmierzone wartości anionów
i kationów pobranych próbek w celu obliczenia dodatkowych geochemicznych wartości takich jak typ wody, suma anionów, suma kationów, bilans jonowy, całkowita wartość substancji rozpuszczonych (TDS), twardość, alkaliczność, współczynniki jonowe, współczynnik adsorpcji sodu, nasycenie tlenem i inne.
Analiza danych obejmuje: porównanie próbek, macierz korelacji, mieszanie próbek, sprawdzanie ich poprawności.

Obliczenia statystyczne
AquaChem zawiera obszerną listę testów statystycznych dostosowanych do pracy ze zbiorem danych jakościowych wody.

Modelowanie jakości wody
AquaChem posiada link do ogólnodostępnego programu PHREEQC, który pozwala na modelowanie geochemiczne takich własności jak wskaźniki saturacji, Ph, Eh i wczytywanie ich z powrotem do bazy programu AqhaChem.

Tworzenie wykresów i raportów
Program posiada zbiór ponad 23 rożnych typów wykresów umożliwiających precyzyjne zwizualizowanie danych. Są to między innymi diagramy: Piper, Stiff, Durov, Langelier-Ludwig, Schoeller, diagram trójkątny oraz wykresy: kołowy, rozrzutu, tortowy, histogramy częstotliwości, wykresy geotermiczne i inne.

Wymagania sprzętowe:
 • Windows 10,11 Professional lub Enterprise
 • Procesor 32-bit lub 64-bit
 • minimum 4 GB pamięci RAM
 • minimum 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta sieciowa (wymagana w celu udzielenia licencji)