Nowości w Hydro GeoAnalyst 10.0

 • Moduł zarządzania użytkownikami
 • W module wprowadzono usprawnienia pozwalające na dostosowanie dostępu dla danego użytkownika i poprawienie bezpieczeństwa informacji.
  • Uprawnienia użytkownika: użytkownikom można teraz przyznać jeden lub więcej poziomów uprawnień, aby zapewnić im większą elastyczność bez narażania bezpieczeństwa.
  • Nowy typ użytkownika: typ „Template Access” umożliwia użytkownikom wprowadzanie zmian w szablonie bez konieczności pełnego dostępu do bazy danych i programu SQL Server.

 • Moduł Profilowania Studni
  • Ulepszone dynamiczne wysokości etykiet dla krótkich interwałów: wpisy kolumn litologii i interwałów dynamicznie rozciągają się, aby dopasować je do tekstu.
  • Wbudowane adnotacje specyficzne dla głębokości: dodawanie wbudowanych komentarzy, specyficznych dla głębokości w obrębie kolumn litologicznych lub interwałowych profilu odwiertu. Komentarze zostaną umieszczone na określonej głębokości z liniami odniesienia.
  • Raporty dotyczące zakończenia odwiertu: wpisy w kolumnach dotyczących litologii i przedziałów mogą zawierać automatycznie generowany raport dotyczący zakończenia odwiertu.
  • Dodaj pola z zapytań do szablonów Print-To-PPT: łączenie pól z zapytań do szablonu profilu odwiertu, pozwalające na automatyczne generowanie informacji nagłówka dla gotowych do druku dzienników odwiertów i innych dokumentów profilu odwiertu.

 • Zbiory wykresów
  • Widok podglądu wydruku.
  • Wykresy prostokątne (np. "pudełko z wąsami", podsumowanie wykrywania, histogram, wykres prawdopodobieństwa, szeregi czasowe itp.) można opcjonalnie rozciągnąć, aby wypełnić ich komórkę w układzie kolekcji wykresów.
  • Niestandardowe dodatki linii obsługują odcięcia wartości x, dzięki czemu można kreślić segmenty linii.
  • Etykiety osi na prostokątnych wykresach można teraz obracać

 • Inne usprawnienia
  • Obsługa dat międzynarodowych: Hydro GeoAnalyst obsługuje międzynarodowe formaty dat w całym programie, w tym imporcie danych, pióropuszach, szybkim sprawdzaniu i mobilnym EDD.
  • Typ danych "string": pola danych łańcuchów znaków (String) można teraz zdefiniować z dowolną długością.

Nowości w Hydro GeoAnalyst 10.0 Plus

 • Moduł map
  • Całkowicie nowy moduł umożliwiający tworzenie map przy użyciu danych grupy stacji i zestawu próbek.
  • Grupy stacji i dane zestawu próbek można wykreślić za pomocą prostych symboli, symboli proporcjonalnych/stopniowanych, symboli opartych na kategoriach, wykresów kołowych, wykresów promieniowych i diagramów sztywnych.
  • Agregowanie próbek na podstawie daty próbki lub stężeń.
  • Uzupełnianie mapy o zaimportowane pliki "shapefile" i obrazy map bazowych.

 • Zbiory wykresów
  • Prawy i dolny panel wykresu na wykresie Durova można skalować względem wykresu centralnego.
  • Niestandardowe linie wykresu można dynamicznie łączyć ze standardem jakości wody.
  • Poprawiona wydajność wykresów zbudowanych przy użyciu obliczonych parametrów.

 • Inne usprawnienia
  • Obsługa parametrów: automatyczne dodawanie listy parametrów (przed lub podczas importu) z listy chemicznej i automatyczne usuwanie parametrów bez pomiarów w Twoim projekcie – to znacznie poprawia automatyzację zarządzania parametrami.