Nowości w Hydro GeoAnalyst 11.0

  Moduł Map Viewer
  W module wprowadzono usprawnienia pozwalające na dostosowanie dostępu dla danego użytkownika i poprawienie bezpieczeństwa informacji.
  • Dane lokalizacyjne: Grupy stacji i zapytania z danymi lokalizacyjnymi można dodawać do mapy i wykreślać za pomocą prostych symboli, symboli proporcjonalnych/stopniowych oraz symboli opartych na kategoriach..
  • Objaśnienia: możliwość dodania bogatych w dane objaśnień do niektórych lub wszystkich obiektów w warstwie Data Location w postaci:.
  • minitabel (dane tabelaryczne dla wybranych pól)wykresów (dowolny obsługiwany typ wykresu z modułu kolekcji wykresów).
  • Powierzchnie: możliwość tworzenia powierzchni z rozpływem kolorów i/lub konturami poprzez interpolację danych z wybranego pola w warstwie danych lokalizacji. Obsługiwane metody obejmują kriging, odwrotną odległość i naturalnych sąsiadów..
  • Dane zewnętrzne: mapa może zostać uzupełniona o zaimportowane pliki kształtów, powierzchni i obrazy map bazowych.


  Zbiory wykresów
  • wykresy wieloparametrowe: tworzenie wykresów typu "pudełko z wąsami", punktowych lub szeregów czasowych z wieloma parametrami dla stacji lub określonego zestawu próbek
  • osie drugorzędne: do wykresów punktowych i szeregów czasowych dodano obsługę osi drugorzędnych.
  • edytor symboli: tworzenie symboli narastających w oparciu o pola numeryczne przy użyciu unikalnych wartości lub skategoryzowanych przedziałów na podstawie określonej liczby przerw liniowych, logarytmicznych lub kwantylowych.
  • ustawienia: ustawienia osi dla wykresów zostały zreorganizowane w logiczne i zwijalne grupy


  Użyteczność i inne ulepszenia
  • 64-bitową wersja Streamlined: udostępniono uproszczoną 64-bitowa edycję HGA. Ta edycja zwiększa wydajność HGA i pozwala na wykorzystanie pamięci powyżej 2 GB. Wersja 64-bitowa nie zawiera niektórych modułów przeznaczonych wyłącznie na wersję 32-bitową (menedżer map, edytor przekrojów, przeglądarka krajobrazów, interpolacja 3D i narzędzie do tworzenia raportów) – 64-bitowe aktualizacje/zamienniki dla tych modułów będą dostępne w przyszłej wersji HGA.
  • Import ogólny: możliwość importu danych do tabel podrzędnych (tj. tabel z relacjami wiele do jednego) bez konieczności dostarczania danych w tabelach nadrzędnych, jeśli dane zostały już dodane do bazy danych..
  • Union Queries: tworzenie zapytań, które łączą wyniki z różnych tabel w celu zestawiania danych do wykorzystania z innymi modułami, takimi jak Map Viewer, zbiory wykresów, R-Console.
  • Menedżer szablonów: HGA zapewnia dodatkowe ostrzeżenia podczas usuwania niepustych pól w tabeli lub zmiany nazw baz danych tabel lub pól, aby zapobiec przypadkowej utracie informacji lub zerwaniu funkcji na podstawie zapytań i raportów
  • Wydajność: poprawiony czas ładowania projektu.

  Dodatkowe usprawnienia dla Hydro GeoAnalyst Plus
  Moduł Map Viewer, dostępny także w standardowej wersji programu, w wersji HGA+ zawiera także:
  • Proporcjonalne diagramy Pipera: tworzenie rosnących rozmiarów symboli w środkowej części diagramu Pipera w oparciu o wartość wybranego parametru (np. przewodność lub suma substancji rozpuszczonych).


  • Automatyczne symbole niewykrywalne: symbole punktów danych na wykresach z niewykrytymi flagami kontroli jakości mogą być automatycznie zastępowane, aby wskazać stan niewykrycia.


  • Interaktywny wybór wielokrotny: możliwość wybrania wielu punktów danych na wykresach, przy czym zostaną one jednocześnie wybrane także na liście próbek i aktywnych mapach.


   Zarządzanie danymi (HGA+)
  • Niestandardowe pola obliczeniowe i parametry: możliwość oznaczenia pola próbki lub parametru jako „calculation-enabled” w sekcji Template Manager i wstawienia wartości dla wybranych próbek na podstawie wyrażenia matematycznego, które może zawierać parametry (z konwersją jednostek) i typowe funkcje. Obliczone parametry mogą być używane w całej aplikacji — w tym w module Map Viewer, zbiorach wykresów i R-Console
  • .