Nowości w Visual MODFLOW Flex 5.1

Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza nowe możliwości w zakresie importu/eksportu plików oraz usprawnienia, które ułatwią pracę z programem zarówno podczas przygotowania modelu jak i przy wizualizacji wyników obliczeń.

Wśród najważniejszych zmian występują między innymi:Nowe możliwości importu/eksportu plików
 • Pliki powierzchni

  Powierzchnie stworzone w programie Visual MODFLOW Flex mogą być teraz eksportowane jako pliki ASCII programu Surfer (.GRD) do użytku w innych projektach Visual MODFLOW oraz innych pakietach oprogramowania (jak np. Surfer, Global Mapper, QGIS). • Pliki studni

  Studnie zatłaczające w modelach Visual MODFLOW Flex mogą być teraz eksportowane jako pliki tekstowe (.CSV), które mogą być w prosty sposób zaimportowane do innego projektu, co pozwala przenosić dane o studniach pomiędzy projektami.Wizualizacja i ustawienia

Przewyższenie w wizualizacjach 3D może być modyfikowane przy użyciu skrótów klawiszowych.Właściwości i warunki brzegowe

Wartości pól dla właściwości i warunków brzegowych są teraz dostępne jako zmienne w kalkulatorze pól.


Edytowanie siatki obliczeniowej (Grid)

Wprowadzono możliwość wskazania który przebieg modelu obliczeniowego ma zostać wykonany po zakończeniu edycji siatki obliczeniowej.
Naprawa wielu błędów:
 • W niektórych przypadkach (np. jeżeli komórki CHD były określane na spodzie modelu [jak w modelu Henry'ego]), równoległa wersja modułu SEAWAT mogła napotkać problemy z konwergencją, niemożliwe do rozwiązania poprzez zmianę parametrów solvera.
 • Wynik obliczeń silnika SEAWAT był obcięty i nieprawidłowo sformatowany.
 • Wartości stężenia -1 we wskazanym warunku brzegowym stężenia (oznaczającym, że parametr powinien zostać pominięty) były nieprawidłowo zapisywane w pliku SSM jako wartość 0.
 • Błąd w przekazywaniu macierzy dyfuzji do pakietu DSP przy wyborze opcji Multidiffusion w modelach MT3D-MS oraz SEAWAT.
 • W rzadkich przypadkach, obszary właściwości były ustawione na wartość -1 i niemożliwe do edycji.
 • W niektórych przypadkach, czasy kolejnych przebiegów modelowania wzrastały z powodu wycieków pamięci.
 • Przy obliczeniach ZoneBudget, w interfejsie Flex nie były wczytywane wartości ze stref nieprzylegających bezpośrednio do Zone 1.
 • Występowanie błędu w przypadku przejścia do funkcji Translate bez wybrania silnika obliczeniowego.
 • W niektórych przypadkach zmiany w okresach presji nie aktualizowały od razu ustawień, skutkując nieprawidłowo przeliczoną dyskretyzacją czasu i/lub nieprawidłowymi plikami kontroli wyjścia (.OC).
 • W niektórych przypadkach, wyniki PEST nie aktualizowały się poprawnie przed kolejnym przebiegiem obliczeń.
 • Pojawiał się błąd gdy użytkownik wybierał przycisk [...] w celu zmiany zmiany ścieżki wskazującej plik Previous MODFLOW Run typu HDS, przy braku obecności pliku HDS w podanej ścieżce.
 • Wybranie opcji Apply w oknie Settings dla wielkości stężeń nie aktualizowało odpowienio widoku BC.