Nowości w Visual MODFLOW Flex 6.0

Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza usprawnienia w zakresie cyklu pracy z programem oraz nowe możliwości w postaci dodatkowego typu siatki obliczeniowej, nowych funkcji śledzenia cząstek oraz zmian w ramach modułu obliczeniowego Zone Budget.Wśród najważniejszych zmian występują między innymi:Usprawniony cykl pracy z MODFLOW-USG
 • Możliwość budowania modelu siatki niestrukturalnej wg tej samej procedury jak w przypadku siatki strukturalnej modelu różnic skończonych
  1. Definiowanie celów modelowania
  2. Nadawanie parametrów modelu (takich jak: współczynniki filtracji, początkowe poziomy piezometryczne) przy użyciu takich samych narzędzi jak w przypadku siatki modelu różnic skończonych
  3. Dodawanie warunków brzegowych
  4. Definiowanie stref bilansu wodnego Zone Budget


 • Możliwość stworzenie nowego typu siatki obliczeniowej opartej o drzewa czwórkowe (Quadtree Grids)
 • Wprowadzenie poprawek w warstwach pionowych przy korzystaniu z siatki niestrukturalnej
 • Możliwość wykorzystania zaawansowanych ustawień translacji modelu zapewniających większą elastyczność w zakresie przeprowadzania symulacji
 • Obsługa pakietu Ghost Node Correction (GNC) również dla siatki MODFLOW-USG
 • Wersja Visual MODFLOW Flex 6.0 zawiera najnowszą stworzoną przez USGS (United States Geological Survey) wersję programu MODFLOW-USG v1.4.

Śledzenie cząstek
 • Wprowadzenie obsługi modułu mod-PATH3DUv3.0*, który umożliwia śledzenie cząstek również w ramach siatki niestrukturalnej (w modelach MODFLOW-USG).
  *Moduł mod-PATH3DUv3.0 jest darmowym narzędziem stworzonym przez firmę SSPA i wymaga pobrania i instalacji ze strony firmy SSPA

 • Ulepszone funkcje śledzenia cząstek pozwalające:
  1. Wyznaczać grupy cząstek, które mogą być śledzone i wizualizowane osobno dla każdej grupy
  2. Określać czas uwolnienia cząstek osobno dla każdej z grup
  3. Definiować lokalizacje grup cząstek na bazie istniejących obiektów modelu, jak na przykład punkty, polilinie, poligony lub studnie.

  4. Wizualizować cząstki w widoku przekroju w modelu siatki różnic skończonych
  5. Definiować wysokości tworzonych cząstek do jako zadaną wartość rzędnej, lub na bazie rzędnych warstw i powierzchni.

Moduł Zone Budget
 • ZoneBudget jest teraz obsługiwany w ramach niestrukturalnej siatki (w modelach MODFLOW-USG)
 • Strefy bilansu Zone Budget mogą być definiowane przy pomocy punktów, polilinii, poligonów. Strefy mogą być również wskazane bezpośrednio przy użyciu atrybutów obiektu z pola danych

Wizualizacja i ustawienia
 • Wizualizacja wektorów prędkości filtracji w modelu siatki niestrukturalnej oraz w modelu siatki strukturalnej różnic skończonych
  1. Wektory prędkości na płaszczyźnie:

  2. Wektory prędkości na różnych płaszczyznach:

  3. Możliwość wyświetlania prędkości średnich lub prędkości wg prawa Darcy (wypadkowych oraz na określonych płaszczyznach) lub prędkości zależnych od kierunku

 • Możliwe jest wskazanie obiektu liniowego wzdłuż którego wyświetlony powinien zostać przekrój prezentujący parametry oraz wyniki symulacji
 • Opcja Cell Inspector uwzględnia teraz wysokości stropu oraz spągu Warstwy/Modelu, jak również przewyższenie oraz składowe X,Y,Z prędkości filtracji średniej lub wg prawa Darcy.
 • Przy tworzeniu horyzontów, możliwe jest określenie w jaki sposób zostaną na finalnej wizualizacji 3D wymuszone zadane reguły.

  Właściwości i warunki brzegowe
  • Kalkulator pól/edytor zapytań zawiera teraz dodatkowo:
   zmienne geometrii pola: Spąg pola $BOT (Cell Bottom), Spąg modelu $MBOT (Model Bottom), Miąższość pola $DZ (Cell Thickness), Szerokość pola $DX (Cell Width), Długość pola $DY (Cell Length), jak również dodatkowe funkcje: LOG, LOG10, NOT, ABS, DOT
  • Możliwość kopiowania właściwości modelu oraz warunków brzegowych z zadanej warstwy, wiersza lub kolumny do innych warstw, wierszy lub kolumn
  • Edytowanie pól (aktywnych, nieaktywnych, bilansowych Zone Budget) w widoku wierszy/kolumn

  Import/eksport danych
  • Importowanie danych o rozkładzie przestrzennym wartości parametrów z modeli Classic
  • Wykorzystywanie pola zawierającego dane wysokościowe do przydzielenia wysokości do importowanych punktów, polilinii oraz poligonów
  • Wyniki obliczeń takie jak: wysokości zwierciadła wód podziemnych, depresje, prędkości filtracji i stężenia substancji mogą być eksportowane jako pliki tekstowe
  • Kontury mogą być eksportowane jako polilinie w plikach shapefile

  Inne usprawnienia
  • Otwory obserwacyjne mogą być określane jako oddzielne grupy
  • Poprawa wydajności programu podczas otwierania i zamykania większych projektów
  • Wynikowy plik kontrolny (Output Control) obsługuje odpowiednie słowa kluczowe oraz kody wspierające moduł MODPATH oraz nowy moduł mod-PATH3Du
  • Dodano pliki podsumowujące wynik obliczeń dla MT3DMS oraz RT3D, dostępne po wykonaniu przeliczenia modelu

  Naprawa wielu błędów:
  • Błąd translacji "Vmac is running in the taskbar, please close it and try again"
  • Usuwanie cząstek poprzez tworzenie zaznaczenia prostokątem nie usuwało cząstek całkowicie
  • Dane otworu nie były przeliczane poprawnie jeśli jednostka czasu projektu nie była ustawiona jako dni
  • W niektórych przypadkach, głównie w gdy poziom zwierciadła wód podziemnych przewyższał poziom terenu, był on nieprawidłowo renderowany na poziomie Elevation=1
  • Modyfikacje w zakresie warunku brzegowego studni ujęciowej były nieprawidłowo rozszerzane do wszystkich przebiegów modelu
  • Obserwacje stężeń substancji zawierały nieprawidłowe nazwy kolumn
  • W przypadku usunięcia wszystkich warunków brzegowych danego typu, byy one nadal brane pod uwagę przy obliczeniach. Obecnie użytkownik może zdecydować o usunięciu pozostałości warunków brzegowych, aby nie były już one brane pod uwagę przy kolejnych przebiegach modelu
  • W niektórych przypadkach dane o otworze zależne od czasu nie były importowane w sposób prawidłowy
  • W niektórych przypadkach przypisywanie planu do konceptualnego warunku brzegowego, skutkowało błędem nieprawidłowo informującym, że początek planu wypada przed datą rozpoczęcia modelu
  • Obserwacje stężeń substancji były nieprawidłowo obsługiwane w symulacjach obejmujących kilka składników
  • Przepływy nie były wyświetlane prawidłowo w oknie 3D
  • Pola pozostawały aktywne pomimo przydzielenia warunku brzegowego do stropu ośrodka objętego modelem
  • Pakiet BCF w MODFLOW-USG nie był możliwy do przeliczenia po dokonaniu edycji wartości parametrów
  • Podczas używania siatki regularnej, konwersja CM->NM nie dodawała konceptualnego warunku brzegowego do warstwy nr 1
  • Błąd importu danych w formie regularnej siatki wartości grid do projektu Rotated Grid Project
  • Niekonsekwentne/złożone jednostki w parametrach reakcji w RT3D nie były poprawnie konwertowane
  • Obliczenia wysokości zwierciadła wód podziemnych nie brały pod uwagę retencji wody
  • Interfejs Flex nie zawsze usuwał wszystkie elementy z okna Model Explorer, co skutkowało znacznymi rozmiarami plików
  • W niektórych przypadkach, konwersja modelu konceptualnego MODFLOW-USG skutkowała nieprawidłowymi wartościami parametrów i powodowała brak możliwości ich edycji
  • Błąd przy próbie wyświetlenia niektórych plików DXF w oknie widoku 2D
  • Obecność więcej niż jednego warunku brzegowego wskazującego jezioro, powodowała błędy podczas translacji modelu


 •