Nowości w Visual MODFLOW Flex 7.0


Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza dodatkowe usprawnienia w zakresie już istniejących w programie funkcji, jak również uwzględnia szereg poprawek rozwiązujących błędy występujące we wcześniejszych wersjach.Wśród najważniejszych zmian występują między innymi:


Surface Water Modeling (SFR2):
 • Surface Water Workflow - Nowe funkcje dotyczące wód powierzchniowych, umożliwiające definiowanie połączonych sieci segmentów cieków wodnych, rozwidleń i jezior.
 • Edycja GIS - Nowe możliwości w zakresie digitalizowania układu wód powierzchniowych, w tym: dodawanie, usuwanie, edytowanie, przyciąganie, rozdzielanie i obracanie
 • Menu dialogowe do edytowania parametrów wód powierzchniowych dla cieków wodnych i jezior
 • Obsługa pakietu Streamflow Routing (SRF2) w modelach różnic skończonych
 • Wprowadzenie pakietu SRF2 obejmującego połączenia między jeziorami oraz przepływ pionowy 1-D w warstwie nienasyconej pod ciekiem wodnym o nieprzepuszczalnym dnie
Studnie i studnie w wielu węzłach (MNW1/1):
 • Obsługa pakietów studni wielowęzłowych (MNW1/2/I) w modelach różnic skończonych:
  • Dynamiczne przełączanie pomiędzy obsługiwanymi modelami studni (WEL/MWN1/MNW2)
  • Import i edycja informacji o studni, w tym straty ciśnienia, parametry obsybki i współczynniki pompowania wspierane w pakietach MNW1/2
  • Obsługa dla studni innych niż pionowe (horyzontalnych i skośnych)
 • Definiowanie studni konceptualnych poprzez rysowanie lub wskazywanie punktowo lokalizacji otworów
 • Edytowanie parametrów kilku zaznaczonych studni równocześnie
Importowanie modelu:
 • Przy imporcie modelu MODFLOW, można zdefiniować odstęp i kąt rotacji, aby ustawić model we współrzędnych projektu
 • Importowanie modelu MODFLOW-NWT i wspieranych pakietów
 • Przy imporcie plików MODFLOW, nieprawidłowe wartości które mogą powodować problemy podczas symulacji (np. ujemne wartości przewodoności), są zastąpione domyślnymi wartościami projektu
Kalibracja modelu
 • Importowanie i/lub ustawianie docelowych rezyduów dla wartości Head/Concentration
 • Wyświetlanie rozkładu przestrzennego rezyduów względem docelowych rezyduów, według warstwy lub grupy obserwacji na etapie View Maps
 • Liczba obserwacji jest zawarta w statystykach poniżej wykresów kalibracji Calculated vs Observed
Przebiegi modelu
 • Wyniki przebiegów modelowania przepływu i transportu są graficznie wyświetlane w czasie rzeczywistym, łącznie z globalnym błędem rezydualnym i maksymalną zmianą poziomu piezometrycznego/stężenia, tak jak określają to bieżące ustawienia aktywnego pakietu solvera
 • Zmodyfikowany raport przebiegu modelowania MODFLOW-USG, wyświetlający w konsoli aktualny progres działania solvera w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem globalnego błędu rezydualnego
Wygoda użytkowania i inne usprawnienia:
 • Wizualizacja Flow Budgets/Fluxes dla symulacji MODFLOW-USG
 • Przy wyborze wtyczek o wielu atrybutach (np. Flux, Velocity), podczas wizualizacji można wskazać aktywne parametry, które mają zostać wyświetlone w widoku i na pasku statusu
 • Edytowanie poszczególnych stropów/spągów pojedynczych komórek przy użyciu kursora myszy, lub przy edycji siatki w widoku planu
 • Link do plików modelu umieszczony został w modelu PEST na etapie Parameter Estimation
 • Logi translacji są możliwe do przekopiowania do schowka systemowego
 • Ustawienia translacji NWT uwzględniają opcję ustawienia IPHDRY
Naprawione błędy:
 • Błąd podczas importowania projektu Visual MODFLOW Classic zawierającego komórki o zerowej miąższości
 • Wybrany kolor tła nie był uwzględniony w eksportowanych grafikach z widoków 2D
 • Lista Property Zones w oknie Edit Properties była wypisana w kolejności numerycznej zamiast alfabetycznej
 • Ustawienia stylów poligonów nie były zachowywane pomiędzy sesjami
 • Błąd "MS Office nie jest zainstalowany..." pokazywał się podczas importu przy zainstalowanych określonych wersjach pakietu Office
 • Wewnętrzna obsługa jednostek czasu została poprawiona, tak aby obsługiwać wartości o zmiennych jednostkach i skalach czasu z precyzją zwiększoną do jednej sekundy, niezależnie od czasu trwania planu i wybranych jednostek
 • Brak możliwości wprowadzenia ujemnych współrzędnych modelu podczas definiowania siatki obliczeniowej
 • Pojawiający się w niektórych przypadkach przy ponownym wczytaniu projektu, błąd "Failed to move to target step"
 • Siatka Woronoja nie była generowana poprawnie gdy wejściowe obiekty znajdowały się blisko granic modelu
 • Niektóre menu dialogowe i przyciski nie wyświetlały się prawidłowo na niższych ustawieniach rozdzielczości
 • Brak możliwości edycji/przyporządkowania warunków brzegowych jeżeli okres planu był zbyt duży
 • Kolor tła w niektórych widokach nie był zachowywany pomiędzy sesjami
 • Opcja używania danych z atrybutu obiektu shapefile do definiowania konceptualnych stref właściwości nie była funkcjonalna
 • W niektórych przypadkach błędy uniemożliwiały eksport danych kalibracji
 • Brak możliwości konwersji konceptualnego modelu do USG, kiedy niektóre rodzaje obiektów shapefile były wykorzystane do definiowania domeny modelu
 • Błędy uniemożliwiały prawidłowy przebieg MODPATH w 32-bitowej wersji Flex
 • Funkcja Extract Subgrid kończyła się niepowodzeniem, jeżeli jakikolwiek przebieg modelowania na początkowej siatce został usunięty
 • W niektórych przypadkach dane stężeń nie były prawidłowo wyświetlane w kroku View Charts
 • Skrypt edytowania siatki nie działał w przypadku w którym zastosowanie było przesunięcie środka siatki
 • Poziomy zwierciadła i stężeń nie były wyświetlane z powodu błędów translacji w niektórych modelach SEAWAT
 • Stężenia nie były dostępne w palecie kolorów projektu
 • W niektórych przypadkach, plan pompowania nie był prawidłowo translatowany w pakiecie WEL
 • W niektórych przypadkach, projekt mógł wejść w stan, w którym nie mógł być już zapisywany ze względu na obecność większych plików typu shapefile
 • W pewnych przypadkach w symulacji RT3D, czas nie był prawidłowo translatowany do pakietu BTN
 • Ponowne wykonanie modelu resetowało/usuwało wyniki wybrane w cell inspector
 • Stężenia substancji nieruchomych nie były prawidłowo odczytywane w przebiegach MT3DMS i SEAWAT
 • Modelowanie PEST nie wspierało nakładających się stref modelu wielowarstwowego
 • W niektórych przypadkach stężenia nie mogły być wczytane gdy w symulacji znajdował się Wall BC
 • W niektórych przypadkach importowanie griddowanych danych 3D, usuwało niektóre wartości własności w powiązanych modelach numerycznych
 • Wartości Pilot Point nie były prawidłowo przydzielane w modelach rozproszonych, w szczególności w Tikhonov Reqularization
 • W pewnych sytuacjach, bardzo cienkie komórki modelu w siatce Q-grid powodowały błędy przy konwersji modelu konceptualnego do MODFLOW-USG