Nowości w Visual MODFLOW Flex 8.0


Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza dodatkowe usprawnienia w zakresie już istniejących w programie funkcji, jak również uwzględnia szereg poprawek rozwiązujących błędy występujące we wcześniejszych wersjach.Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 8.0 wymieniono poniżej.


Obserwacje
Użytkownik może dodawać więcej typów obserwacji do swoich projektów modelowania wód podziemnych. Poniżej wymieniono obserwacje, które wprowadzono w nowej wersji programu.
 • Studnie/Punkty - nadlew, stężenie
 • Przepływ w warunkach granicznych - wymiana przepływu objętościowego netto między wodą gruntową a określonym warunkiem granicznym.
 • ZoneBudget ZoneFlow - wymiana przepływu objętościowego netto wód gruntowych do/z określonej strefy, między określoną strefą a inną strefą lub określonym typem warunków brzegowych.
 • Strumień (SFR) etap, głębokość, odpływ, różnica wysokości między punktem środkowym strumienia a powiązanym środkiem cieku wody gruntowej, przepływ zmieniony (tylko segmenty zmiany kierunku), wysokość spiętrzenia wód gruntowych, przesiąkanie dna cieku przez strefę nienasyconą.
 • Jeziora (LAK) - stopień, objętość, dopływ, odpływ.

Wizualizacja wyników kalibracji i przebiegu
Visual MODFLOW Flex 8.0 zawiera nowy pulpit nawigacyjny wyników modelu, który ułatwia kalibrację modelu i interpretację wyników.
 • Pulpit nawigacyjny modelu - obserwacje modelu i powiązane wyniki modelu mogą być wyświetlane w nowym pulpicie nawigacyjnym wyników modelu, który obejmuje dynamiczną tabelę i wykresy wyników.
 • Wyniki tabelaryczne - obserwacje i odpowiadające im symulowane wyniki są prezentowane w formacie tabelarycznym z dynamicznym filtrowaniem. Obserwacje tabelaryczne obejmują metadane obserwacji, w tym czas, lokalizację, grupę/typ obserwacji, warstwę modelu i strefę przewodnictwa, dzięki czemu można szybko wyświetlić wszystkie dane lub ograniczyć widok do tego, co jest istotne.
 • Karty - jednoczesne wyświetlanie jednej lub wielu kart, w tym:
  - wartości symulowane a wartości obserwowane w celu oceny kalibracji modelu/dopasowania historii,
  - szeregi czasowe w celu wyświetlania i oceny wyników przejściowych.

 • Wyjścia tekstowe - wszystkie obserwacje i związane z nimi symulowane wyniki są wyprowadzane w postaci rozdzielonych tabulatorami plików tekstowych zmiennych do użytku zarówno w programie Visual MODFLOW Flex, jak i w aplikacjach zewnętrznych.
 • Zalane komórki - wyświetlanie komórek z symulowanymi nadlewami nad górną częścią modelu jako mapy głębokości powodzi lub jako jednolitego koloru, aby ułatwić kalibrację i interpretację modelu.
 • Łatwa zmiana lokalizacji podwidoków w przeglądarkach Flex, aby dostosować układ.
 • Pakiety i przebiegi modeli
  Poniżej wymieniono usprawnienia przydatne do pracy nad modelami, które zawiera Visual MODFLOW Flex 8.0.
  • Przebiegi pojedynczego silnika - możliwość uruchomienia modelu drugorzędnego, takiego jak symulacja transportu, śledzenia cząstek lub budżetu strefy, bez konieczności ponownego uruchamiania modelu przepływu.
  • Aktualizacja solverów - możliwość aktualizacji solverów modelu przepływu bez konieczności ponownego tłumaczenia całego modelu.
  • Kopiowanie stref właściwości - kopiuj/wklej strefy z jednego typu strefy właściwości materiału do innego, aby łatwiej uzyskać spójne strefy materiałowe we wszystkich typach właściwości, takich jak przewodność, przechowywanie i parametry transportu.
  • Domyślne ustawienia SMS - domyślne ustawienia pakietu solverów SMS w MODFLOW-USG zostały zaktualizowane na podstawie zaleceń autora MODFLOW-USG.
  • Pakiet Gage - pakiet Gage jest obsługiwany w modelach wykorzystujących przepływy pracy sieci wód powierzchniowych dla strumieni (SFR) i jezior (LAK).
  Przepływy wód powierzchniowych
  Visual MODFLOW Flex 8.0 zawiera nowy pulpit kalibracyjny, a w nim opcje:
  • Conceptual Workflow - możliwość budowania sieci strumieni wód powierzchniowych i jezior w modelu koncepcyjnym i konwertowania ich na modele numeryczne.
  • Clone Workflow - przepływy pracy dotyczące wód powierzchniowych są kopiowane do odpowiednich przebiegów podczas edycji siatki lub klonowania przebiegu modelu.
  Przetwarzanie danych
  Nowa wersja programu zapewnia większą kontrolę nad danymi modelowania projektu.
  • Operacje na danych - obiekty danych korzystają z konstruktora wyrażeń, co zapewnia większą kontrolę i elastyczność podczas dostosowywania rzędnych obiektów danych dla powierzchni, punktów, polilinii i wielokątów.
  • Funkcje kreatora wyrażeń - w nowej wersji programu dodano funkcję o nazwie ifgaps() do obsługi wyrażeń z nienakładającymi się powierzchniami, która pozwala łączyć powierzchnie o różnych zakresach/skalach, takich jak powierzchnie regionalne i powierzchnie witryny, za pomocą jednego wyrażenia.
  • Horyzonty - w nowej wersji są traktowane tak samo jak inne powierzchnie: można je wyświetlać w widokach 2D z kontrolą ustawień wyświetlania.
  • Informacje zwrotne z cell inspector - wpisanie identyfikatora komórki w cell inspector zapewnia (opcjonalnie) informację zwrotną na temat lokalizacji określonej komórki w aktywnym widoku.
  • Możliwość eksportu większych ilości obiektów danych - siatki (plik kształtu), porównania wyników (plik kształtu, kontury i powierzchnia), horyzonty (powierzchnie), tabela wód (powierzchnia).
  Wydajność, użyteczność i inne ulepszenia
  Poprawiona szybkość i wydajność w kontekście:
  • ładowania i edytowania właściwości modelu i warunków brzegowych w większych modelach,
  • korzystania z cell inspector,
  • przekładu modeli.
  Większa kontrola nad modelowaniem danych projektu, tj.:
  • możliwość tworzenia kopii zapasowej projektu i powiązanych plików w postaci pliku zip z menu głównego, aby zarchiwizować projekt lub łatwo udostępnić go współpracownikom,

  • generowanie wszystkich typów siatek z menu kontekstowego Model Domain modeli koncepcyjnych,
  • definiowanie cząstek wokół ekranów niepionowych studzienek w płaszczyźnie 3D prostopadłej do trzonu studzienki.


  Spis poprawionych w wersji 8.0 błędów

  • Brak efektu w przypadku zmiany wartości liczbowych w ustawieniach rampy kolorów.

  • Niewłaściwa walidacja podczas importowania modelu korzystającego z pakietu BCF zawierającego nieaktywne komórki o grubości 0 powodowała niepowodzenie uruchamiania modelu.

  • Implementacja PEST błędnie zakładała obecność punktów pilotażowych we wszystkich warstwach i została poprawiona tak, aby przypisywać punkty pilotażowe tylko do komórek/warstw w ich odpowiednich strefach.

  • ZoneBudget nie uruchamiał się, jeśli nazwa modelu koncepcyjnego zawierała spacje wiodące lub końcowe

  • Translacja modelu przepływu nie mogła się powieść, jeśli harmonogram/dane przepływu pracy SFR były puste. W analogicznym przypadku w wersji Flex tłumaczenie SFR zostanie pominięte.

  • Pliki projektu po każdym zapisie stawały się coraz większe.

  • Kolejność warstwy obiektowej i symbolika SFR2 nie były zachowywane po zamknięciu i ponownym otwarciu projektu.

  • Pakiet WEL w niektórych przypadkach wyłączał translację MNW2

  • Występujący w poszczególnych przypadkach błąd przypisywania studni MNW do modelu numerycznego.

  • Flex nie tworzy siatek podrzędnych w siatkach jednowarstwowych.

  • Przepływ pracy PEST nie tworzył wariogramów, gdy niektóre warstwy nie zawierały strefy.

  • Jakość i proporcje wyeksportowanych obrazów z widoków 2D były nieprawidłowe.

  • Pakiet DRT nie był uzwględniany podczas uruchamiania przy użyciu zaawansowanych ustawień translacji.

  • Widok warstwy podczas przeglądania T=1 w kroku Widok mapy był w niektórych przypadkach nieprawidłowy.

  • Przepływy pracy wód powierzchniowych nie były uwzględniane w sklonowanych przebiegach obecnych w oryginalnym przebiegu.

  • Niewystarczająca walidacja podczas translacji mogła prowadzić do niepowodzenia modeli LGR, ponieważ suche komórki przedostawały się do interfejsu między siatkami nadrzędnymi i podrzędnymi.

  • Formatowanie translacji pakietów MODFLOW-SURFACT BCF było nieprawidłowe dla warstw z ujemnymi rzędnymi.

  • Okno przebiegu transportu zgłaszało tylko do 9999 kroków czasowych. Maksymalna liczba zgłoszonych kroków czasowych dla przebiegu transportu w wersji Flex wynosi 100 000 000.

  • Nie dało się wyodrębnić podsiatki, jeśli projekt był uruchamiany wcześniej, ale nie w bieżącej sesji.

  • Niepowodzenie importowania obiektów studni o zmierzonych głębokościach, co skutkowało powstawaniem wzniesień o wartościach ujemnych.

  • Podczas transjacji silnika transportu plik .BTN nie zawsze uwzględniał wartość „Simulation time lenght” wprowadzoną w ustawieniach translacji MT3DMS.

  • Gdy pojedynczy widok podrzędny 2D jest aktywny na etapie widoku mapy, przyciski paska narzędzi widoku mogły być ukryte.

  • Nie było możliwości zmiany koloru siatki w podwidokach Flex 2D.

  • Eksport wartości zerowych w suchych komórkach/nieaktywnych komórkach nie uwzględniał wyboru użytkownika.

  • Podczas próby importowania plików UCN z nieznanymi jednostkami pojawiał się błąd.

  • Błąd podczas próby uzyskania dostępu do ustawień kolorów w niektórych numerycznych przepływach pracy.

  • W zestawie danych 2 SFR występowały braki komórek podczas translacji modelu z pewnymi konfiguracjami topologicznymi.