MODUŁY DODATKOWE
ELECTROPHYSIOLOGY MODULE

Electrophysiology Module jest modułem do programu SigmaPlot. Umożliwia on bezpośrednie wczytywanie danych elektrofizjologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów akwizycji danych. Program pozwala na szybki odczyt dużych plików w programie SigmaPlot.

Główne udogodnienia modułu
  • Podgląd danych - Moduł pozwala na podgląd danych i wczytanie tylko tej części pliku która nas interesuje.  • Automatyzacja zadań - moduł umożliwia tworzenie makr wczytujących, analizujących i wizualizujących dane, dzięki czemu cały proces przetwarzania może odbywać się znacznie szybciej  • Eliminacja błędów we wczytywanych danych

ENZYME KINETICS MODULE

Enzyme Kinetics Module

jest modułem zawartym w najnowszej wersji programu SigmaPlot ułatwiającym zarządzanie i przetwarzanie danych i wyników obliczeń. Moduł w prosty sposób umożliwia przetworzenie ciągu danych na format arkusza danych programu SigmaPlot ( Data Enzyme Wizard). Moduł automatycznie podejmuje decyzje o strukturze kolumn arkusza na podstawie wybranego typu danych i ustawień użytkownika.Moduł zawiera około 40 typów równań. Na podstawie wybranego typu równania obliczane są parametry początkowe modelu. Możliwe jest też sporządzenie standardowego raportu statystycznego. Można równocześnie dopasowywać i porównywać wiele wbudowanych modeli i wykresów. Użytkownik może skorzystać wprowadzić i zapisać własne równanie celem późniejszego użycia.
Możliwość publikowania wyników Enzyme Kinetics Module współpracuje z programem SigmaPlot. Moduł ułatwia sporządzanie raportu z wyników pracy w SigmaPlot. W bardzo prosty sposób można załączać do raportu tabele, wykresy lub eksportować je do całej gamy formatów graficznych lub jako HTML, dzięki czemu możliwe jest publikowanie wyników pracy na stronach internetowych.


LIGAND BINDING MODULE

Ligand Binding Module jest modułem zawartym w programie SigmaPlot umożliwiającym analizę i tworzenie wykresów danych ligandów/receptorów. Moduł umożliwia automatyczne dopasowanie radioligandów i tworzenie równań odpowiedzi dla związków wielokrotnych.

Ligand Binding Module pozwala na wybór jednego z kilkunastu modeli aby ustalić wartości parametrów. Użytkownik może również stworzyć własne równanie lub zmodyfikować istniejące w celu dopasowania do własnych potrzeb.Moduł pozwala na oszczędność czasu poprzez możliwość równoczesnego kreślenia wielu związków. Program automatycznie generuje wykres średniej odpowiedzi w zależności od koncentracji i dołącza linię najlepszego dopasowania dla każdego związku. Ligand Binding pozwala też na modyfikacje wykresów. Określić można zakres dopasowania, minimalną i maksymalną wartość x oraz załączyć legendę i symbole związków.